އާދީއްތަ 26 މެއި 2019
07 ރޯނު
1440 ރަމަޟާން 21
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:29
މަޣްރިބް 18:15
އިޝާ 19:32
ވިޔަފާރި - ނޭޝަނަލް އެޗް.އާރް ކޮންވެންޝަން އެންޑް އެކްސްޕޯ

ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ނޭޝަނަލް އެޗް.އާރް ކޮންވެންޝަން އެންޑް އެކްސްޕޯގެ މީޑިޔާ ޕާޓްނަރަކަށް ރާއްޖެޓީވީ!

  • އެކްސްޕޯ ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 4 އަދި 5 މާރޗުގައި

ރިޒުނާ ޒަރީރު
RiznaZareer

ކ. މާލެ 3 މާރޗް 2019 | އާދީއްތަ 15:11 2,745

ނޭޝަނަލް އެޗް.އާރް ކޮންވެންޝަން އެންޑް އެކްސްޕޯގެ މީޑިޔާ ޕާޓްނަރަކަށް ރާއްޖެޓީވީއާ އެކު ސޮއިކުރުން - ރާއްޖެއެމްވީ

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރިސޯސް ޕްރޮފެޝަނަލްސް (އެމް.އޭ.އެޗް.އާރް.ޕީ) އިން ބާއްވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ނެޝަނަލް އެޗް.އާރް ކޮންވެންޝަން އެންޑް އެކްސްޕޯގެ މީޑިޔާ ޕާޓްނަރ ކަމަށް ރާއްޖެޓީވީ ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި އާދިއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި، ރާއްޖެޓީވީ އަދި އެމް.އޭ.އެޗް.އާރް.ޕީ އާއި ދެމެދު ވަނީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

މި އެއްބަސްވުމުގައި އެމް.އޭ.އެޗް.އާރް.ޕީގެ ފަރާތުން ސޮއި ކުރެއްވީ އެމް.އޭ.އެޗް.އާރް.ޕީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަލީ އާދަމްއެވެ. އަދި ރާއްޖެޓީވީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ސަލީމްއެވެ.

މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ފަހު އެމް.އޭ.އެޗް.އާރް.ޕީގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަލީ އާދަމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ނޭޝަނަލް އެޗް.އާރް ކޮންވެންޝަންގެ އެކި އެކި މައުލޫމާތުތައް ރާއްޖެޓީވީ މެދުވެރިކޮށް ފޯރު ކޮށްދިނުމަށް އިތުރު ފުރުޞަތެއް ލިބުމަކީ ލިބޭ، ޚާއްސަ އުފަލެއް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެޓީވީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު ސަލީމް ވިދާޅުވީ ވިޔަފާރީގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އިންސާނީ ވަސީލަތަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާ ކުރާ ދާއިރާއެއް ކަމަށާއި މިފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ވިއުގަ ބިނާކޮށް، ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި، ނެޝަނަލް އެޗް.އާރް ކޮންވެންޝަން އެންޑް އެކްސްޕޯ ފަދަ ހަރަކާތްތައް ވަރަށް ވެސް މުހިންމު ކަމަށެވެ.

މިއެއްބަސްވުމާއި ގުޅިގެން އެމް.އޭ.އެޗް.އާރް.ޕީގެ ރައީސް، ހުސެން އަފީފް ވިދާޅުވީ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ރާއްޖެޓީވީއެކު މަސައްކަތް ކުރަން ނިންމީ ގިނަ ބައެއްގެ އެދުމުގެ މަތިން ކަމަށާއި ރާއްޖެޓީވީއަކީ މިފަދަ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރުމަށް އެންމެ މުހިއްމު އެއް ޗެނަލް ކަމަށް ވާތީއެވެ.

ނެޝަނަލް އެޗް.އާރް ކޮންވެންޝަންގެ ފުރަތަމަ ހަރަކާތުގެ ތީމް އަކީ "ފިއުޗަރ އޮފް އެޗް.އާރް އަދި ވާރކް" ކަމަށްވެފައި، މައިގަނޑު ހަތަރު ދާއިރާ އަކަށް ސަމާލުކަން ދޭނެއެވެ.

މިއީ، މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުވުން އަދި އާދަކާދަ، މުވައްޒަފުންގެ ދުޅަހެޔޮކަން އަދި މަސައްކަތަށް ހުންނަ ޝައުގުވެރިކަން، އެޗް.އާރުގެ މަސައްކަތްތައް ޑިޖިޓަލް ކުރުމާއި އީޖާދުތައް، އަދި ވިޔަފާރީގެ ބައިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި އެޗް.އާރުގެ ދައުރާއި މުސްތަޤްބަލުގެ މަސައްކަތްތަށް، މި ހަތަރު ދާއިރާ އެވެ.

އެޗް.އާރް ޕްރޮފެޝަނަލުންނަށް ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓު ކަމުގައިވާ ނެޝަނަލް އެޗް.އާރް ކޮންވެންޝަން އެންޑް އެކްސްޕޯ 2019 ގައި، މި ސަރަހައްދުގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ އަދި އިތުބާރު ހުރި އެޗް.އާރް ލީޑަރުންނާއި ފަންނުވެރިންގެ ފަރާތްތަކާއި، ދާއިރާގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތާއި، ރޭވުންތަކާއި، އީޖާދީ އަދި އެންމެ ރަނގަޅު ޕްރެކްޓިސްތައް ހިއްސާ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ

ނެޝަނަލް އެޗް.އާރް ކޮންވެންޝަން އެންޑް އެކްސްޕޯ 2019 ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނީ 4 އަދި 5 މާރޗު 2019 ގައި، ދަރުބާރުގޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް