ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 16:24
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި
ގޫގުލް
މަޖިލިސް
މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވީ 85 ކަނޑުކޮހުން ނޫންކަން ދައްކަންޖެހޭ: މުސްތަފާ
 
މެމްބަރުންނަކީ ވިކިފައި ތިބި ބައެއް ނޫންކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ކޯޓުތަކުން އެ ފަރާތްތަކުން ބާރުވެރިކަން ދައްކަމުން އަންނައިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތިއްބެވީ "ކަނޑުކޮހުން" ނޫންކަން ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށް ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޕީޕީއެމްއަށް ނިސްބަތްވާ، އަދި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވަމުން ގެންދަވާ މުސްތަފާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ އަނެއް ދެ ބާރުގެ ބާރުވެރިކަން ދައްކަމުން ދާއިރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ވެސް އެ މަޖިލީހުގެ ބާރުވެރިކަން ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

"އެމްޕީއަކު ހިނގާ ގޮތް ގޯސްވިޔަސް ހުކުމްކޮށް ޖަލަށް ލެވޭ، ގާޒީއަކު ޖިނާއީ ކުށެއް ކުރަނިކޮށް ފެނުނަސް ޖުޑިޝަރީގެ ކަރާމާތަށްޓަކައި ދޫކޮށްލެވޭ،" މުސްތަފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނަކީ 85 ކަނޑުކޮހުންނޫން ކަމަށާއި ފައިސާ ކޮޅަކަށް ވިކިފައި ތިބި ބައެއް ނޫން ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭން އެބަޖެހޭ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ވުމަކީ ރައީސްލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމެއް ނޫން ކަމަށާއި، ހަމަ އެގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދަވާނެހާ ގޮތެއް ހައްދަވަން ތިއްބެވި ބައެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް އަންގަންޖެހޭ ކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގެ މައްސަލަތައް ބޮޑުވެ، އުފެދިފައިވާ ދެ ފެކްޝަނުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަންނަނީ ފާޑުވިދާޅުވަމުންނެވެ. ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުލްގައްޔޫމަށް ހުރަސް އަޅަމުން ގެންދާއިރު، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ބާރުވެރިކަމާއެކު، ރައީސް ޔާމީން ގެންދަވަނީ ޕީޕީއެމްގެ ނަމުގައި ހަރަކާތްތައް ހިންގަވަމުންނެވެ. އަދި 2018 ގެ އިންތިހާބަށް ކެމްޕޭން ވެސް ވަނީ ފައްޓަވައިފަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް