ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 16:14
މައުމޫންގެ ހަތަރު ބޭފުޅުން
މައުމޫންގެ ހަތަރު ބޭފުޅުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ފައިސާ ހޯދުން
މައުމޫންގެ ހަަތަރު ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ބަޔާން ބަދަލުކޮށްފި
 
ބަޔާން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު

ރަޝީދު ކާޕެންޓްރީ އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އާރްސީސީ) ކުންފުނިން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ރައީސް މައުމޫންގެ ހަަތަރު ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއާ ގުޅިގެން ބަޔާން ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

ސިވިލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބަޔާން ބަދަލުކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ހެނދުނު އެވެ.

ރައީސް މައުމޫނުގެ ހަތަރު ބޭފުޅުން ކަމުގައިވާ، ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަދި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދުންޔާ މައުމޫނާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫނާއި ރައީސް އޮފީހުގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ގައްސާން މައުމޫނު އަދި ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފާރިސް މައުމޫންގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލާފައިވަނީ މަސައްކަތާއި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.

އާރްސީސީއަކީ ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު ނާޒިމާއި އެސްޓީއޯގެ ކުރީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދަމް އާޒިމްގެ ބައްޕަ އާއި ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަ ޖެނެރަލް އަހްމަދު އުޝާމްގެ ބައްޕަގެ ކުންފުންޏެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި އާރުސީސީން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ދައުވާ ކުރީ، ރައީސް މައުމޫންގެ ހަތަރު ބޭފުޅުންގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީ އޮންނަ ގެއެއް އިމާރާތްކުރުމަށް ފަހު، އެ އިމާރާތުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ނުދައްކައި ބާކީ އޮތް ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށެވެ. އާރުސީސީން އިމާރާތްކުރި މި ގެ ހުންނަނީ ޗާންދަނީމަގުގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް