ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2017 | އާދީއްތަ 01:38
އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީއާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއްގެ ތެރެއިން
ގޫގުލް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މެންޑޭޓް މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީން ބަދަލުކޮށްފި
 
ކޮމެޓީގެ އެ ރިޕޯޓް މިހަފްތާގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ
 
ކޮމެޓިން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހަތަރު މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

ރަށްރަށަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާޖީ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ބަދަލުކޮށް، ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައަށް ކޮމެޓީން ރުހުންދީފި އެވެ.

 

ގާނޫނުއަސާސީގެ 116 ވަނަ މާއްދާއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިހުތިޔާރުގެ ދަށުން، ރަށްރަށަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކޮށް، ރަށްރަށަށް ސާފު ބޯފެން ލިބުން ދަތިވާ ހާލަތްތަކުގައި، މި ނިޒާމުގެ ދަށުން އެ ރަށްރަށަށް ސާފު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ އެކަކުން ފެށިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފަ އެވެ.

 

ސަރުކާރުން އެގެންނެވި ބަދަލަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ބަދަލެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފައިވަނީ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހަތަރު މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

 

ކޮމެޓީން ނިންމާފައިވާ މި ރިޕޯޓް މިހަފްތާގައި ބާއްވާ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގެ ތެރެއިން ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާ ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

 

ކޮމެޓީން އެގޮތަށް ފާސްވި ނަމަވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއިން އެނިންމުން ބަދަލު ކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި ކޮމެޓީތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވޯޓަށްއަހާނެ އެވެ.

 

މީގެކުރިން ރަށްރަށުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތް ގާއިމު ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީންނާއި މާލޭ މޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމެޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)އިންނާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންނުން ނެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް