ކ. މާލެ
|
18 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޮނިހިރު 09:17
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އާއި ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު: ފަހަކަަށް އައިސް ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުން ނައިބު ރައީސް ނުފެނޭ
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމިން އާއި ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު: ފަހަކަަށް އައިސް ރަސްމީ ޖަލްސާތަކުން ނައިބު ރައީސް ނުފެނޭ
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
"ގޭބަންދެއްގައި"
ނައިބު ރައީސް ހުންނެވީ "ގޭބަންދެއްގައި":މުސްތަފާ
 
ނައިބް ރައީސް ހުންނެވީ "ގޭ ބަންދެއްގައި"
 
އެންމެ ނިކަމެތި މަޤާމެއް އަދާކުރާ ބޭފުޅަކީ ޤައުމުގެ ނައިބް ރައީސް

ޤައުމުގައި އެންމެ ނިކަމެތި މަޤާމެއް އަދާކުރައްވާ ފަރާތަކީ ނައިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ކަމަށް، ޕީޕީއެމް އަށް ނިސްބަތްވާ ތިމަރަފުށީ ދައިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ނައިބު ރައީސް  އަބްދުﷲ ޖިހާދަށް ފާޑުވިދާޅުވެ، މުސްތަފާކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވެފައިވަނީ، މި ޤައުމުގައި އެންމެ ނިކަމެތި މަޤާމެއް އަދާކުރާ އެއް ބޭފުޅަކީ ޤައުމުގެ ނައިބް ރައީސް ކަމަށާއި މިވަގުތު އެ މަނިކުފާނު ހުންނެވީ "ގޭ ބަންދެއްގައި" ކަމަށް ވެސް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. 

ނައިބް ރައީސް ހުންނެވީ ގޭ ބަންދެއްގައި ކަމަށް މުސްތަފާ ސިފަކުރެއްވިއިރު، ނައިބް ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު ފަހަކަށް އައިސް، ރަސްމީ ހަފްލާތަކުން ނުފެނެ އެވެ. އަދި ނައިބް ރައީސް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެކުގައިވެސް ރަސްމީ އިވެންޓްތަކުން ފެނިގެންގޮސްފައެއް ނުވެއެވެ.

ނައިބް ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އަބްދުﷲ ޖިހާދު އައްޔަނުކުރައްވާފައިވަނީ، ކުރިން އެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު އަދީބް މަޤާމުން ވަކިކުރިތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފަހުންނެވެ. ކުރިން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރަކަށް ހުންނެވި ޖިހާދަކީ ރައީސް ޔާމީންގެ ތިން ވަނަ ނައިބް ރައީސެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް