ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 17:09
ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ތެރެއިން Health and safety symposium
ހެލްތް އެންޑް ސޭފްޓީ ސިމްޕޯޒިއަމްގެ ތެރެއިން Health and safety symposium
ރާއްޖެއެމްވީ
ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ޚިދުމަތް
ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް ދޭ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ގެންގުޅޭ ސަގާފަތް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ: މިނިސްޓަރ
 
ީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން "ކޮލިޓީ އެންޑް ސޭފްޓީ ސިމްޕޯޒިއަމް" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ސިމްޕޯޒިއަމް އަކީ މުހިއްމު ބައްދަލުވުމެއް

ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތްދޭ ނިޒާމަށް އާންމުންގެ އިތުބާރު ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް ދޭ ފަރާތްތަކުން މިހާރު ގެންގުޅޭ ސަގާފަތް ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ނާޒިމް އިބްރާހިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މިނިސްޓަރ ނާޒިމް މިހެން ވިދާޅުވީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން "ކޮލިޓީ އެންޑް ސޭފްޓީ ސިމްޕޯޒިއަމް" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ދެ ދުވަހުގެ ބައްދަލުވުުން ފައްޓަވައިދެއްވަމުން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގަ އެވެ.

 

 

މިނިސްޓަރ ނާޒިމް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތްތައް ފެށިފައި ވަނީ ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތެއްގައި ކަމަށާއި އެކަން ތަރައްގީވަމުން ގޮސް، މުޅި ރާއްޖެއަށް ޚިދުމަތް ފުޅާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، ހުސްނުވާ އާސަންދަ އާއި ކޮންމެ ރަށެއްގައި ސިއްހީ ޚިދުމަަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި، ގައިން ގަޔަށް އަރާ ބަލިތަކުން އެެއްކޮށް ރާއްޖެ ސަލާމަތް ކުރެވިފައިވާ އިރު، ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތައް މަދު ކުރުމަށް ވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް މިނިސްޓަރގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ވަރުގަދަ ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް ޚިދުމަތާމެދު އާންމުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމަށް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އަދި، މިއީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ހެލްތް ސެކްޓަރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންކަމަށް ވެސް މިނިސްޓަރ ނާޒިމް ވިދާޅުވި އެވެ.

"ކަންކަން އިތުރަށް ރަނގަޅުކުުރުމަށް އަބަދުވެސް ޖާގަ އެބައޮތް. ދަސްކުރަންޖެހޭ ރާއްޖޭގައި ރަނގަޅަށް ތަންފީޒުކުރެވޭ ކަންކަން. ކޮލިޓީ އަދި ސޭފްޓީ ސަގާފަތެއް (ރާއްޖޭގައި) ގާއިމްކުރެވިއްޖެނަމަ، މިހާރު ހެލްތް ސެކްޓަރަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގިނަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވިގެންދާނެ،" މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވި އެވެ.

ސިމްޕޯޒިއަމް ފައްޓަވައިދެއްވަމުން އޭޑީކޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ އަހްމަދު އަފްއާލް ވިދާޅުވީ އޭޑީކޭގައި ކޮލިޓީ އެންޑް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމެއް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެތައް އަހަރެއްގެ ކުރިން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. އުނދަގޫތަކަކާއެކު ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ސިސްޓަމް ތަންފީޒުކުރުން ފަސޭހަވެގެން ދިޔަ ކަމަށް އަފްއާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

 

"ރާއްޖެއަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މިކަހަލަ ކަންކަމަށް ޤާނޫނީ ފްރޭމްވޯކެއް ހެދިފައި ނެތްކަން. ހާއްސަކޮށް، ހިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޕޭޝަންޓުންނަށް،" އަފްއާލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ދެ ދުވަހަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ސިމްޕޯޒިއަމްގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ހެޔޮ ބަދަލެއްގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ކަމަށް އަފްއާލް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. ސަރުކާރުގެ ކަމާއި ބެހޭ އިދާރާތަކާއި ސިއްހީ ހިދުމަތްތައްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ބާއްވާ ސިމްޕޯޒިއަމްގައި ޑރ. ސާރާ ޑެލްޓަން، ޑރ. އާރން ޕޯލްސްޓްރޮޕް، ޑރ. ޓްރޭސީ ޓޭ، ޑރ. ފައިސަލް ސައީދްގެ އިތުރުން ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ ހުސައިން ރަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެ އެވެ.

 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 19 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:04
އައްލާ
ހުސްނުވާ އާސަންދަ މިހާރު އޮތީ ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅިފައި އާސަންދައިން ފާމަސީތަކަށް ޕޭ ނުކުރާތާ ހަތަރުމަސް ނުވަތަ ފަސްމަސް ވެދާނެ މިހާރު ގިނަ ފާމަސީތަކުގައި ބޭހެއްނުހުރޭ ކިހިނެތް ފައިސާ ނުދޭކަމުގައި ވާނަމަ ބޭސް ބަހަން ގަންނާނީ
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:04
އައްލާ
ހުސްނުވާ އާސަންދަ މިހާރު އޮތީ ނޭވާ ހޮޅިއަށް އެޅިފައި އާސަންދައިން ފާމަސީތަކަށް ޕޭ ނުކުރާތާ ހަތަރުމަސް ނުވަތަ ފަސްމަސް ވެދާނެ މިހާރު ގިނަ ފާމަސީތަކުގައި ބޭހެއްނުހުރޭ ކިހިނެތް ފައިސާ ނުދޭކަމުގައި ވާނަމަ ބޭސް ބަހަން ގަންނާނީ
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 14:44
ޕޮއް
ފުރަތަމަ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކޮށް ކަންތައް ކުރަންވީ