ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 16:10
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދައިރާގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމުގެ ސެމިނަރ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދައިރާގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމުގެ ސެމިނަރ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދައިރާ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދައިރާއާ ގުޅޭ ބިލް ވަރަށް އަވަހަށް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާނަން: މުއިއްޒު
 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދައިރާގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނީ ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް- މުއިއްޒު

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދައިރާގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އެ ދައިރާއާ ގުޅޭ ހާއްސަ ބިލެއް ވަރަށް އަވަހަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހަށް ހުށަހަޅާނެ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ( މަސީ) އިން އިސްނަގައިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދައިރާގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި އެ މައްސަލަތައް ހައްލު ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ސެމިނަރ އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވަމުން މިނިސްޓަރު މުއިއްޒު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދައިރާ  ހީނުކުރާ ބާރު ސްޕީޑެއްގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ ކަަމަށެވެ. ރައީސް ޔާމީން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމުގެ ކުރިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާގައި މިހާރަށް ވުރެ ގިނަ މައްސަލަތައް ހުރި ކަމަށާއި ހާއްސަކޮށް މިދާއިރާގެ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެއް އޭރު ކުރިމަތިވެފައި ހުރި ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއްދިނީ އެކި މައްސަލަތަކާ ހުރެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ހުއްޓިފައި ހުރި ހުރުމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަށް ކަަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ރެސްކިއު ޕެކޭޖެއް ގޮތަށް މަސައްކަތް ފަށައި ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާގައި އަޑި އަޅާލާފައިވާ ކުންފުނިތަކަށް ކުރިއަރައި ދިޔުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދައިރާއާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާ ބިލްގެ ތެރެއިން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި މިހާރަށް ވުރެ ރަގަޅަށް ސަލާމަތީ ކަންކަމަށް އިސްކަށް ދޭންޖެހޭނެ އުސޫލުތަކެއް ހިމެނިފައިވާނެ ކަމަށް މުއިއްޒު ވިދާޅުވިއެވެ. ސަލާމަތީ ކަންކަމަކީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ދޫދެވޭނެ ކަންކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ބިލުގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމެއް ދީފައިވާނީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރާ ސައިޓްތަކުގެ ސަލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ ބިލްގެ ތެރެއިން މި ދައިރާ އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތްތައް ވެސް މަގުފަހިކޮށްދޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް