ކ. މާލެ
|
15 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުދަ 09:14
ޤާނޫނީ ވަކީލް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް
ޤާނޫނީ ވަކީލް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވަހީދު އިބްރާހިމް
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
ޕީޕީއެމް
ލޯޔަރު ވައްޑެއާ ގުޅޭ ގޮތުން އަބްދުއްރަހީމް ދެއްކެވީ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް: މައުމޫނު
 
އެފަދަ ވާހަކަތަކުން ޕީޕީއެމް ގެ އާންމު މެންބަރުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އެބަޔެއްގެ އިތުބާރު ގެއްލުން ނޫންކަމެއް ނުވާނެ
 
ލޯޔަރު ވައްޑެއަކީ ވަރަށް އިހުލާސްތެރި ބޭފުޅެއް

ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާޙިމް (ލޯޔަރ ވައްޑެ) އަކީ އިޚުލާސްތެރިއެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ދެއްކެވި ވާހަކަތަކަކީ ކަނޑައެޅިގެން ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު އަބްދުއްޤައްޔުމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

އަބްދުއްރަހީމްގެ ވާހަކަތައް ދޮގުކުރަށްވައި  ރައީސް މައުމޫނު ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވީ، ޕީޕީއެމްގެ ނާއިބް ރައީސް، ލޯޔަރ ވައްޑެ އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަސްލަޙަތު ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމެއްގައި، މިހާތަނަށް، ޤައުމަށް ފައިދާ ކުރަނިވި ގޮތަށް މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ނުހަނު އިޚުލާސްތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޤައުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި މަންފާއަށް ކަނޑައެޅޭ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުގައި އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ވަކާލާތު ކުރަށްވަމުން ގެންދަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވީ، ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އެތަކެއް މަޝްރޫޢުތަކެއް ގެނެސްދެއްވާފައިވަނީ ވެސް ވަހީދުގެ ނުހަނު އިޚުލާސްތެރި ބުރަ މަސައްކަތުން ކަމުގައި ފާހަގަވާކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ތެރޭގައި މިހާރު ނިމިފައިވާ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫޢާއި އަދި މިހާރުވެސް ކުރިޔަށް ހިންގަމުންދާ އެތައް މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށާއި، މި މަޝްރޫޢުތަށް ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ކުރަށްވާފައިވަނީ ވެސް ވަރަށް އަގުހުރި، އިޚުލާސްތެރި މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް ކަމަށެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާޙިމް (ލޯޔަރ ވައްޑޭ) އަކީ ޕީޕީއެމް އުފެއްދުމަށްޓަކައި އަގުނުކުރެވޭނެ އިޚުލާސްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން އޭނާއަކީ ޕީޕީއެމްގެ ފުރަތަމަ ޤައުމީ ޖަލްސާއިން ޕީޕީއެމްގެ ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާ މެންބަރުންގެ ވަރަށް ފުރިހަމަ ތާޢީދާއެކު ކައުންސިލް މެންބަރު ކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅެއް ކަމަށް މައުމޫނު ވިދާޅުވި އެވެ. އެ ދުވަހުން ފެށިގެން މިއަދާ ހަމައަށް ވެސް ލޯޔަރ ވައްޑޭ އަކީ ނުހަނު އިޚުލާސްތެރި ކަމާއެކު، ޕާޓީގައި ހެދިފައި ވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ޢުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަދި މެންބަރުންގެ ލޯތްބާއި ތާޢީދު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ، ޕާޓީގެ ރައީސްގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ތާއީދު ކުރައްވާ، ޤައުމަށާއި ޕާޓީއަށް، އަދި އެ މަނިކުފާނު ނިސްބަތްވާ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނަށް އިޚްލާސްތެރި ބޭފުޅެއްކަމަށް ވެސް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އެހެންކަމުން ޕާޓީއަށާއި ޤައުމަށް އިޚުލާސްތެރި ބޭފުޅުންނާ ބެހޭގޮތުން ހަޤީޤަތާއި ޚިލާފު ދޮގު ވާހަކަތައް ދައްކަމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކުގެ އެ ޢަމަލު އެންމެ ހަރުކަށި އިބާރާތުން ކުށްވެރިކުރާކަމަށް ރައީސް މައުމޫނު ވިދާޅުވި އެވެ.  ސިޔާސީ މަންފާއެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި އެކަހަލަ ވާހަކަތައް ދެއްކުމުން، ޕީޕީއެމްގެ އާންމު މެންބަރުންނާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އެބަޔަކު ފަލީޙަތްވެ އިތުބާރު ގެއްލުން ނޫން ކަމެއް ނޫނީ ނުވާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެއެމްވީ ލޯކަލް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް