ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 20:01
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން އަރީފް--
ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން އަރީފް--
ޓްވިޓަރ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ދައުލަތުގެ ތިޖޫރީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި މީހުންނަށް ފެންނަ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް ގޮވާލަން: އަރީފް
 
މާ މޮޅު އިކޮނޮމިސްޓެކޭ ވިދާޅުވިޔަސް އެކަމެއް ނުފެނޭ
 
މި ސަރުކާރަށް ސަރުކާރެކޭ ކިޔާހިތެއްވެސް ނުވާ ކަމަށް އަރީފް ވިދާޅުވި

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ދިވެހި ދިދަ ހުރި ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބިއްލޫރި ކޮށްޓަކަށް އަޅާފައި، އެފައިސާއަށް ވާނުވާ ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ ގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން އަރީފް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

 

އަރީފް އެގޮތަށް ގޮވާލެއްވީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ސިނގިރޭޓާއި ސޮފްޓް ޑްރިންކާއި އެނަރޖީ ޑްރިންކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރަން އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ބަހުސް ކުރައްވަމުންނެވެ.  

 

"މިސަރުކާރު އޮތްހާ ދުވަހު ދައުލަތުގެ މާލިއްޔާއަށް ފައިސާ ވަންނަން އަޅުގަނޑު ބިރުގަނެ. އަޅުގަނޑު ގޮވާލަން ދައުލަތުގެ ހަޒާނާ ބޮޑު ދިދަ ކައިރީ ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބިއްލޫރި ކޮށްޓަކަށް އެފައިސާތައް އަޅާފަ ބަހައްޓަން، ރައްޔިތުންނަށް ފެންނާނެ ގޮތަށް، އެ ފައިސާ ނަގާ މީހާ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭނޭ ގޮތަށް. އެދަރަޖައަށް މިގައުމުގެ ކަންތައްތައް މިވަނީ ގޮސްފަ. އަޅުގަނޑަކަށް މިހާރު މިދައުލަތުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާގޮތުން މިއަކަށް ސަރުކާރެކޭ ވެސް ކިޔާހިތެއް ނުވޭ. އަޅުގަނޑަށް ވައްތަރީ ބާބޭރިއަނުންތަކެއް މިގައުމު ހިންގަން ތިބިތަން،" އަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

އަރީފް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރު އައުމަށްފަހުގަ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ރައްޔިތުންގެ އަތުން ޓެކްސްތަކައި ޑިއުޓީތައް ނަގާ މިންވަރު ބޮޑު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. މިހާރު ވެސް މިފެންނަނީ މަޖިލީހަށް ބިލެއް ވައްދައިފި ނަމަ އެބިލުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުން ނިކަމެތިކޮށްލާ މަންޒަރު ކަމަށް އަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ

 

"މާ މޮޅު އިކޮނޮމިސްޓެކޭ ވިދާޅުވެ ދައުލަތް ހިންގުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވުމަށްފަހުގާ އަޅުގަނޑަކަށް ހަމަޔަގީނުންވެސް ނުފެނުނު އިކޮނޮމިސްޓްގެ ވަސްވެސް. ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ފައިސާ ފޮއްޗެއް ވައްނާނެ އެއްވެސް އިތުރު މަގެއް ތަނަވަސް ކޮށްނުދެވި، ހައްތަހާ ފެންނަމުން މިދަނީ ކެހިވެރިކަމެއްގެ މަޅިތަކެއްގެ ގޮތުގައި ގާނޫނުތައް ހަދާ ރައްޔިތުންގެ ޖީބުގައި އޮތް ފައިސާ ފޮތި ފޭރިގަނެގެން ގެންދާ މަންޒަރު،" އަރީފް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 18 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް