ކ. މާލެ
|
14 ފެބްރުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 19:10
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި މިހާރު ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓެކްސް ބޮޑުކުރުން
މިއީ އޮޅުވާލާ ސަރުކާރެއް، ވަގު ސަރުކާރެއް: ޝާހިދު
 
ޓެކްސް ނެގުމުގައި ދައްކާ ވާހަކަ ދެކޮޅެއް ނުޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެއްވި
 
ނަޖިސް ބޭރުވުން ހުއްޓުވަން ގޮވާލެއްވި
 
މި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އާއެނކޭ ނުބުނާނަން

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަކީ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލައި، ވައްކަން ކުރަމުންދާ ސަރުކާރެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސިނގިރެޓާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްގެ ބަހުސްގައި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް އާނބަސް ވިދާޅުނުވާނެ ކަމަށެވެ.

"އެނަޖީ ޑްރިންކޭ، ސިނގިރެޓޭ، ދުންފަތޭ، އޭއްޗެކޭ މީއްޗެކޭ ކިޔައިގެން ކޮންމެ ފަހަރަކު ރައްޔިތުން އަތުން ދެކޮޅުން، ދެކޮޅުން ފެލަމުން ގެންދިއުމަށް ޓަކައި ހުށަހަޅާ ބިލުތަކެއް މިއީ،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މި ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންކަން ދެކޮޅު ނުޖެހޭކަން ހާމަކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން ޝާހިދު ވަނީ ރަނުންނާއި ލަގްޒަރީ ޔޮޓުން ޑިއުޓީ ނުނަގައި، ޒަރޫރީ އެހެން ބައެއް ތަކެތިން ޑިއުޓީ ނުނާ މައްސަލައަށް ހަޖޫޖައްސަވާފަ އެވެ.

"މިއަދު އަޅުގަނޑު ޖަލްސާއަށް މިއައީ ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ހެޔޮފުޅުކަމުން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީން ދެއްވާފައިވާ ލުއި އެއީ ސުން ޕަސެންޓަށް ރަނާއި ލަގްޒަރީ ޔޮޓުން ޑިއުޓީ ނަންގަވާތީ، ހެންވޭރު އުތުރުގެ ގިނަ ރައްޔިތުން ގައިގާ ރަން އަޅައިގެން ލަގްޒަރީ ޔޮޓުގައި އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެއްވާފައިވާތީ، އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރުމަށް،" މަލާމާތުގެ ރާގެއްގައި ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަނުންނާއި ލަގްޒަރީ ޔޮޓުން ޑިއުޓީ ނުނަގާއިރު، ހިއަރިން އެއިޑާއި ކިޔަވާކުދިން ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން އަދި ކަނބަލުންގެ ސެނެޓަރީ ނެޕްކިންއިން ޑިއުޓީ ނަގަނީ އެ ތަކެއްޗަކީ މި ސަރުކާރަށް ލަގްޒަރީ އެއްޗެހީގެ ގޮތުގައި ދެކޭތީ ކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

"ލަގުޒަރީ ޔޮޓުން ސުން ޕަސެންޓަށް ޑިއުޓީ ކަނޑާލާފައި، އަޑު އިވުމުން މަޙުރޫމުވެފައިވާ މީހާގެ ކަންފަތުގައި ހަރުކޮށްލާފައި އިންނަ ހިއަރިން އެއިޑުން 5 ޕަސެންޓް ޑިއުޓީ ނަގާކަން އެއީ މި ސަރުކާރުގެ ހެޔޮފުޅުކަން ކަމުގައި ވެސް އަޅުގަނޑު ނުދެކެން. އިއްޒަތްތެރި ރައީސް، ކިޔަވާ ކުދިންނާއި ދޭތެރޭ ވެސް ކަންތައް އޮތީ މި ބީދައިން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޓެކްސް ބިލަށް ބަލައިލައިފިއްޔާ ހަމަ އެގޮތަށް 5 ޕަސެންޓްގެ ޓެކްސް ކިޔަވާކުދިން ބޭނުންކުރާ ސާމާނުން ނަގާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަންހެން ކަނބަލުން ބޭނުންކުރައްވާ ސެނެޓަރީ ނެޕްކިން އެއީ ވެސް ލަގްޒަރީއެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަގައިމުވެސް މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް،" ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިއްހަތަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކާއިރު މާލޭގެ ޖަންކްޝަންތައް ފުރިގެން ނަޖިސް ބޭރުވާ މައްސަލަ ހުއްޓުވޭނެ ގޮތެއް ހައްދަވައިދެއްވައިފި ނަމަ އެކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުން، ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ޕީ.ޕީ.އެމަށް ސޮއިކޮށްފާނެ ކަމަށް ވެސް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.  ސިއްހަތުގެ ނަމުގައި ޓެކްސްތައް ނަގަނީ ބޮޑު އަގުގައި ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް އަގު އަދާކުރުމަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެއީ ޓެކްހާ ބެހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ ބިލަކަށް ވިޔަސް ޓެކްސް ބޮޑުކުރެއްވުމުގެ ބަހަނާއެއް ކަމުގައި މިދައްކަވަނީ ސިއްޙަތު. އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި 25 ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް އަޅަނީ. އޭގެ އަގު، އޭގެ ބިލު ބަލައިލީމާ އެބައެނގޭ އެ 25 ބުރީގެ ޢިމާރާތަށް އެބަ އަރާކަން އޭގެ 5 ޢިމާރާތުގެ އަގު. އެ އަގު އަދާކުރާނެ ގޮތެއް އެބަޖެހޭ ހަދަން،" 140 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެ އިމާރާތާ ބެހޭ ގޮތުން ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް