ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2017 | ހޯމަ 18:39
ޔޫއޭއީ އަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ޑރ. ހުސައިން ނިޔާޒު --
ޔޫއޭއީ އަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ޑރ. ހުސައިން ނިޔާޒު --
ރާއްޖެއެމްވީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ޔޫއޭއީ އަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ޑރ. ނިޔާޒަށް މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
 
ނިޔާޒު މީގެ ކުރިން ހުންނެވީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގަ
 
މަޖލީހުން ނިޔާޒަށް ރުހުން ދީފައިވަނީ 60 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން

އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތް (ޔޫއޭއީ)އަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ހ. ނިޔާސާ، ޑރ. ހުސައިން ނިޔާޒަށް ރުހުން ދިނުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖީލީހުގެ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހަތަރު ވަނަ ޖަލްސާގައި ޔޫއޭއީއަށް ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަފީރު ނިޔާޒަށް މަޖިލީހުން ރުހުން ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ 60 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ނެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނިޔާޒަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ގާނޫނުއަސާސީގެ 115 ވަނަ މާއްދާގެ (ދ)ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ބޭރު ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެއިން ސަފީރުން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތަށް ރާއްޖެއިން ކަނޑައަޅާ ސަފީރު ކަމަށް ނިޔާޒު އައްޔަން ކުރުމާމެދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަކަށް އެދިވެޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެވެ.

އެމައްސަލަ ދިރާސާކޮށްފައި ވަނީ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީންނެވެ. އެކޮމެޓީން ނިޔާޒަށް ރުހުން ދިނުމަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ އެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

ޑރ. ނިޔާޒު މީގެ ކުރިން ހުންނެވީ ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީގެ މަގާމުގަ އެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް