އަންގާރަ 25 ޖޫން 2019
09 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 21
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:12
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ރާއްޖެ - ފަލަސުރުހީ

ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ދަނީ ކުރެވެމުން: އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ

  • އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަން މިނިސްޓްރީ އޮތީ ތައްޔާރަށް
  • އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން މި އަހަރު ޓީޗަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެ
  • ރާއްޖޭގެ ސުކޫލްތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލަލަ އަކީ އެކަށީގެންވާ ލައިބްރަރީގެ ހިދުމަތް ނެތުން

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 13 ޖެނުއަރީ 2019 | އާދީއްތަ 10:02 9,825

ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި - އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު އަހްމަދު އާއި ފާތިމަތު ނަސީރު - ރާއްޖެ އެމްވީ

ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުންގެ މުސާރު ބޮޑުކުރުމަށް މަޝްވަރާތައް ކުރެވެމުންދާ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު އަހްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުންގެ މުސާރައިގެ ކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި މަޝްވަރާތައް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރަން މިނިސްޓްރީ އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ.

"މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ތެރޭގައި ކުރެވެމުންދަނީ، މިނިސްޓަރު ވަރަށް އިސްކަމެއް ދެއްވާ އެކަމަށް، ދާދިފަހުން އަޅުގަނޑުމެން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ޓީޗަރުންގެ މުސާރައާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވިފައި މިވަނީ. އަޅުގަނޑުމެން ޔަޤީންކަން ދެން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުންގެންދާނީ" ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު އަހްމަދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ބައެއް ސުކޫލްތަކުގެ އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯމް ލިބުމުގައި އަދިވެސް ދަތިތަކެއް އުޅޭ ކަމަށާއި މިދިޔަ އަހަރު ކުދިން ބޭނުންކުރި ޔުނީފޯމްތައް، ބޭނުންކުރަން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ހުއްދަ ދީފައިވާ ކަމަށް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި  އެކަންތައްތަކަކީ މިނިސްޓްރީން ކުރާ ކަންތައްތަކެއްގެ ބަދަލުގައި ސުކޫލްތަކުން ބިޑުދީގެން ކުރާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 25 ސްކޫލެއްގައި އާދިއްތަ ދުވަހު ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭކަންތައްތައް ބެލުމަށްފަހު، ހުއްޓުމެއް ނެތި ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި އެ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް ވެސް އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން މި އަހަރު ޓީޗަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެ ކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ މިއަހަރުގެ އަމާޒަކީ ކުދިންނަށް ރަނގަޅު އަހުލާޤެއްގެ ތެރޭގައި ބޭނުންވާ އިލްމާއި ހުނަރާ ވަށާޖެހޭ ތައުލީމް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށާއި ޑިސްޕްލިން ޕޮލިސީއަށް ބަދަލު ގެންނާނެ ކަމަށް ވެސް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ސުކޫލްތަކަށް މިހާރު ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލަލަ އަކީ އެކަށީގެންވާ ލައިބްރަރީގެ ހިދުމަތް ނެތުން ކަމަށެވެ.

"ހަޤީޤަތުގައި ސްކޫލްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ބޮޑު މައްސަލެއް އެކަށީގެންވާ ލައިބްރަރީގެ ހިދުމަތް ނެތުން، އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ތައްޔާރުވަމުން މިދަނީ ޑިޖިޓަލް ލާނިންގް ޕްލެޓްފޯމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، ފެބްރުއަރީ މަސް ނިމެންވާއިރަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަސްމީކޮށް މިކަން ލޯންޗުކުރެވޭނެ" އަބްދުﷲ ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން ޙަސަން

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް