raajjemv logo
"ކާބިލް"
ރިލީޒްކުރިތާ ހަތް ދުވަސް، ލިބުނީ 79.60 ކްރޯޑް ރުޕީސް
 
ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގައި އާމްދަނީ ދެގުނަ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
 
ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން އާމްދަނީ އަންނަނީ ދަށްވަމުން
އާލާ އިބުރާހިމް
3,563
2 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 14:19
ކ. މާލެ
"ކާބިލް" ގެ ޓްރެއިލަރ ގެ މަންޒަރެއް
ގޫގުލް

ރާކޭޝް ރޯޝަން އުފައްދާފައިވާ ފިލްމު "ކާބިލް" ރިލީޒްކުރިތާ ހަތްދުވަސްތެރޭ ފިލްމަށް 79.60 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި މިފިލްމަށް އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް 67.46 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިފައިވާއިރު، ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފިލްމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަންނަނީ ދަށްވަމުންނެވެ.

 

ސަންޖޭ ގުޕްތާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމު "ކާބިލް" އާއި އެއްދުވަހެއްގައި ރިލީޒްކުރި ޝާހުރުކްގެ ފިލްމު "ރައީސް" ގެ އާމްދަނީ 200 ކްރޯޑުން މަތީގައި އުޅޭއިރު، "ކާބިލް" އަށް ވަނީ ބޮޑު މާޔޫސްކަމަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައެވެ.

 

ކްރިޓިކުން ބުނާ ގޮތުގައި ބޮލީވުޑްގައި ގާތްގަނޑަކަށް އެއްވަރަކަށް ކާމިޔާބު ދެތަރިންގެ ދެފިލްމެއް ވާދަކުރާއިރު، "ކާބިލް" އަށް ލިބެމުންދާ އާމްދަނީއަކީ ފުރަތަމަ ހަފްތާއަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީއެއް ކަމަށެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ސްކްރީންތަކުގެ ސާޅީސް އިންސައްތަ ލިބުނު "ކާބިލް" އާއި ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ ސްކްރީނުގައި އަޅުވަމުން އަންނަ "ރައީސް" އާ އަޅާ ކިޔުމުގެ ޖާގައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ.

 

އެއްވަރެއްގެ ދެފިލްމު އެއްދުވަހެއްގައި ރިލީޒްކުރުމާ މެދު ފިލްމް އިންޑަސްޓްރީގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ޓްރޭޑް އެނެލިސްޓުން ވެސް ވަނީ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. ކޮންމެއަކަސް، މި ދެފިލްމުން ވެސް ވަނީ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ބޮކްސް އޮފީހުގައި ފައިތިލަ ސާބިތުކުރުމުގައި ކާމިޔާބީ ހޯދާފައެވެ.

 

ބައެއް ކްރިޓިކުންގެ ފަރާތުން "ކާބިލް" އަށް ތަޢުރީފް އޮހެމުން އަންނައިރު، ސްކްރީންތައް ލިބުނު ޢަދަދާ އަޅާބަލާއިރު، ފިލްމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އަކީ މިފިލްމަށް އެތައް ބައެއްގެ ހިތްތައް ލެނބިފައިވާ ކަމުގެ ހެއްކެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް