raajjemv logo
"ރައީސް" ރެކޯޑްތައް މުގުރަނީ
ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި "ރައީސް" އަށް 215 ކްރޯޑް ރުޕީސް ލިބިއްޖެ
 
ހަފްތާ ބަންދުގައި އިންޑިޔާއިން ބޭރުން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ފިލްމުގެ ރެކޯޑު މިހާރު އޮތީ "ރައީސް" އަތުގައި
 
އިންޑިޔާ ފިޔަވާ "ރައީސް" އަށް ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުން ވަނީ 9.2 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިފައި
އާލާ އިބުރާހިމް
2,729
ކ. މާލެ |
2 ފެބްރުއަރީ 2017 | ބުރާސްފަތި 13:55
"ރައީސް" ގެ މަންޒަރެއް
ގޫގުލް

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރި ފިލްމު "ރައީސް" އަށް އެއް ހަފްތާ ތެރޭގައި 215.17 ކްރޯޑް ރުޕީސްގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިއްޖެއެވެ.

 

އިންޑިޔާ ފިޔަވާ، މުޅި ދުނިޔެއިން ފިލްމަށް ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހަ ދުވަސް ތެރޭގައި 62.56 ކްރޯޑް ރުޕީސް (9.2 މިލިއަން ޑޮލަރު) ލިބިފައިވާއިރު، އިންޑިޔާއިން އެކަނިވެސް ފިލްމަށް 152.61 ކްރޯޑް ރުޕީސް ވަނީ ލިބިފައެވެ. މިއާއެކު ޖުމްލަ 215.17 ކްރޯޑް ރުޕީސް ފިލްމަށް ލިބިފައިވާއިރު، މިއީ ބައެއް ސްކްރީންތަކާއި ސިނަމާތަކަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ނުހިމަނައި ނެރެފައިވާ ޢަދަދެއް ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސްރަޙަށް ބަލާއިރު، ޝާހުރުކް ޚާންގެ ފިލްމު "ރައީސް" ވެފައިވަނީ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި އިންޑިޔާއިން ބޭރު ޤައުމަކުން މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ފިލްމަށެވެ. އެގޮތުން ނިމިގެންދިޔަ ހަފްތާ ބަންދުގައި ސިންގަޕޫރުން މިފިލްމަށް ވަނީ 1.52 ކްރޯޑް ރުޕީސް (ދެލައްކަ ސައްބީސް ހާސް ޑޮލަރު) ގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައެވެ.

 

ޚަބަރުތައް ބުނާ ގޮތުގައި "ރައީސް" ވެފައިވަނީ ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓްގައި ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި އާމްދަނީ ހޯދަމުން އަންނަ ފިލްމަކަށެވެ. ހަލުވިކަމާ އެކު ޓިކެޓުތައް ވިކުމުގެ އިތުރުން، "ރައީސް" މިހާރު ވަނީ ހަފްތާ ބަންދެއްގައި މިހާތަނަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބުނު ފިލްމުގެ ރެކޯޑު ހަދާފައެވެ.

 

ޝާހުރުކްގެ "ރައީސް" އާއި ރިތިކް ރޯޝަންގެ "ކާބިލް" އެއްދުވަހެއްގައި ރިލީޒްކޮށްފައިވާއިރު، މި ދެ ފިލްމު އަޅުވާފައިވަނީ ސްކްރީންތައް ބަހާލައިގެންނެވެ. ހަމަހަމައަށް ސްކްރީންތައް ބަހާލުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އެއްބަސްވެފައިވީ ނަމަވެސް، ފިލްމު ރިލީޒްކުރުމާ އެކު ރާކޭޝް ރޯޝަން ވަނީ "ކާބިލް" އަޅުވަން ލިބުނު ސްކްރީންތައް މަދު ކަމަށް ބުނެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައެވެ.

 

ޕާކިސްތާނު އެކްޓްރެސްއެއް ކަމަށްވާ މާހިރާ ޚާން އާއި ނަވާޒުއްދީން ޞިއްދީޤީ ހިމަނައިގެން ނެރުނު ފިލްމު "ރައީސް" އަންނަނީ މިއަހަރު އިންޑިޔާގެ ބޮކްސް އޮފީހުގައި ހަދާފައިވާ އެތަކެއް ރެކޯޑުތަކެއް މުގުރާލަމުންނެވެ.

 

ރާހުލް ޑޮލާކިއާ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ މިފިލްމު ރިލީޒްކުރި ދުވަހުން ފެށިގެން ޚަބަރުތަކުގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކުން ޖާގަ ހޯދަމުން އަންނައިރު، ކްރިޓިކުން ބުނާ ގޮތުގައި ފިލްމު މިހާ ކާމިޔާބުވުމުގެ ސިއްރަކީ ފިލްމުގައި ދައްކުވައިދީފައިވާ ޕާފޯމެންސްގެ އިތުރުން އޭގައި އެކުލެވޭ "އަސަރުގަދަ" ޑައިލޮގްތަކެވެ. ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ފިލްމުގެ މިއުޒިކަށް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ތަޢުރީފްކޮށްފައެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް