ނަޝީދު ލަންކާގައި
ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ކުރިއަރުވަން ރައީސް ނަޝީދު ކުރައްވާ މަސައްކަތްޕުޅު އެނގިގެން ހިނގައްޖެ:އަތުލް ކެޝަޕް
 
ރައީސް ނަޝީދު ލަންކާގައި ތިއްބެވި ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާއި މަތީ ފަންތީގެ ބޭފުޅުންނާއި ގެންދަވަނީ ބައްދަލުކުރައްވަމުން
އާމިނަތު ނުޒުހާ
ކ. މާލެ |
ރައީސް ނަޝީދު އދ. ގެ ސަފީރާއި ލަންކާގައި ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރެސީ ކުރިއަރުވަން ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުއްޓުމެއްނެތި ކުރައްވަންވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްޕުޅު އެނގިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށް އދ. އިން ސްރީ ލަންކާއަށާއި ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އަތުލް ކެޝަޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އަވަށްޓެރި ލަންކާގައި ރައީސް ނަޝީދާއި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ފަހު އަންގާރަ ދުވަހު ކެޝަޕް ކުރައްވާފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށާއި، ދެފުށް ފެންނަ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމަކަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުއްޓުމެއްނެތި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުންދާކަމަށެވެ.

ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ލަންކާއަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ލަންކާގައި ތިއްބެވި ބޭރުގެ ގައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާއި މަތީ ފަންތީގެ ބޭފުޅުންނާއި ގެންދަވަނީ ބައްދަލުކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ޖަރުމަނުގެ ސަފީރާއި ބައްދަލު ކުރައްވާ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވަނީ އެގައުމުގެ ބޭންކު މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެއިން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާގެ ބޮންޑެއް ނެގުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ޖަރުމަނުގެ ސަފީރާ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

އިނގިރޭސިންގެ ހިމާޔަތުގައި ހުންނަވާ، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިމަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު ލަންކާއަށް ވަޑައިގެންފައިވާއިރު، އެމަނިކުފާނު ނިސްބަތްވެވަޑައިގަންނަވާ އެމްޑީޕީގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އިސްބޭފުޅުން ބޭފުޅުން މިވަގުތު ތިއްބެވީ ލަންކާގައެވެ. އަދި ޕާޓީގެ ކުރިމަގާ ކުރިއަށް އޮތް އިންތިޚާބު ތަކާގުޅޭ ގޮތުން އެބޭފުޅުންނާއި އެކު ރައީސް ނަޝީދު ގެންދަވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް