ކ
ހަގީގަތާ ހިލާފް މައުލޫމާތު ދީގެން ކުޅުދުއްފުށި ކުރީގެ ކުޑަ ކަތީބުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަން ދައުވާ ކުރަން ފޮނުވައިފި
 
ކުޑަ ކަތީބު ވަނީ އެގޭގެ ފައުންޑޭޝަން އަޅާފައިވާ ކަމަށްބުނެ ހަގީގަތާ ހިލާފް މައުލޫމާތު ދީފަ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނޭ
 
ގެ އިމާރާތް ކުރުމަށް ދިން ލޯނުން އެގެ އިމާރާތް ކޮށްފައެއްނުވޭ
މުހައްމަދު ފަޒީން
ކ. މާލެ |
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
ގޫގުލް

ހަގީގަތާ ހިލާފް މައުލޫމާތު ދީގެން ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައި ވާތީ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކުރީގެ ކުޑަ ކަތީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރުމަށް އެންޓި ކޮރޮޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

 

އޭސީސީން ބުނީ 2008 ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގައި އަދި މާލޭގައި ގެދޮރުހެދުމުގެ ދަތިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ގެދޮރު ހެދުމަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯން ސްކީމެއް ހުޅުވާލުމާ ގުޅިގެން އެ ސްކީމުން ލޯނު ލިބޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅުދުއްފުށީ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެ ދެވަނަ ޕޭމަންޓް ހޯދައިދިނުމުގައި ކުޅުދުއްފުށީ އޮފީހުން ހަގީގަތާ ހިލާފަށް މައުލޫމާތު ދީގެން އޭނާއަށް ލޯނު ހޯދައިދީފައިވާ ކަމަށާއި މިކަން ކޮށްފައިވަނީ، އޭރު ކުޅުދުއްފުށީގެ ކުޑަކަތީބު ކަމަށް ބުނެ އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރުމުން ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލެއް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް އެކޮމިޝަނުން ހިންގި ތަހުގީގުން އެނގޭ ކަމަށެވެ.

 

އޭސީސީން ބުނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ތައާރަފްކުރެއްވި "ހިޔާވަހިކަމަށް ދޫކުރެވޭ ލުއި ލޯން ސްކީމް"ގެ ދަށުން އެޗްޑީއެފްސީ އިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެ ފައިސާ ދޫކުރާނީ އިމާރާތްކުރެވޭ މިންވަރަށް ބަލައި، ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެންކަން، އެޗްޑީއެފްސީ އާއި ލޯނު ލިބުނު ފަރާތާ ދެމެދު 22 ޑިސެންބަރު 2008 ގައި ވެފައިވާ "ލޯނު އާއި ރަހުނުގެ އެއްބަސްވުން" އިން އެނގެން އޮންނައިރު، ލޯނުގެ ދެވަނަ ޕޭމަންޓަށްވާ 70,000.00ރ. އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވަނީ، ލޯނުގެ ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ 30,000.00ރ. ދޫކުރުމަށް ފަހު، އިމާރާތްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޯތީގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށްޓަކައި، ކުޅުދުއްފުށީ އޮފީހަށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ ފޯމުގައި، އެ ގޯތީގައި ކޮންކްރީޓް ފައުންޑޭޝަން އަޅާ ނިމިފައިވާ ކަމަށް، އެ ފޯމު ފުރިހަމަކުރި ފަރާތް ބަޔާންކޮފައި ވާތީ ކަމާއި، ނަމަވެސް، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހާ ހަމައަށް ވެސް އެ ގޯތީގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަން ކުޅުދުއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 16 ޖޫން 2013 ގައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމުންނާއި، އޭސީސީގެ ތަހުގީގުން ބެލިބެލުމުން އެނގެން އޮންނަ ކަމަށެވެ.

 

އެޗްޑީއެފްސީ އިން ދޫކުރި ލޯނަށް އެދުނު ފަރާތް ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުގައި އޭނާ ރަނގަޅަށް ދަންނަ މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ބައިގައި ކުޅުދުއްފުށީ އޭރުގެ ކުޑަކަތީބުގެ ނަން ޖަހާފައިވާތީ އާއި ލޯނަށް އެދުނު ފަރާތުގެ ލޯނަށް ގެރެންޓީ ދޭ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ކުޅުދުއްފުށީ އޭރުގެ ކުޑަކަތީބު އެޗްޑީއެފްސީގައި އެދިފައި ވާތީ، ލޯނަށް އެދުނު ފަރާތާއި ކުޅުދުއްފުށީ އޭރުގެ ކުޑަކަތީބަކީ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ދެފަރާތްކަން އެނގޭތީ، އެ ލޯނުގެ ދެވަނަ ޕޭމަންޓަށްވާ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން އެޗްޑީއެފްސީން މައުލޫމާތު އެއްކުރާ ފޯމު ފުރިހަމަކުރުމުގައި، ކުޅުދުއްފުށީ އޭރުގެ ކުޑަކަތީބު އޭނާގެ މަގާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ލޯނަށް އެދުނު ފަރާތަށް ނާޖާއިޒު ފައިދާއެއް ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން، ތަހުގީގަށް ލިބިފައިވާ ކިތާބީ އަދި ޝަފަހީ ހެކިތަކުން އެނގެން އޮންނާތީ، އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 25 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2 ވަނަ ނަންބަރުގައި ވާފަދައިން މިމައްސަލައަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ކުށެއް އެކުލެވިގެންވާ މައްސަލައެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 12 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށީ އޭރުގެ ކުޑަކަތީބުގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސިކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ވަނީ ފޮނުވިފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެއެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް