އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓ
އައިސީސީގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއަޅާނެކަމަށްބުނެ އެމެރިކާއިން ބިރުދައްކައިފި
 
ޕީއެލްއޯގެ އޮފީސް ބަންދުކުރާނެކަންވެސް ބޯލްޓަން އިއުލާނުކުރައްވާނެ
ކ. މާލެ |
ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބޭހޭ މުޝީރު ޖޯން ބޯލްޓަން
އެންސީބީ ނިއުސް

 

އެމެރިކާއިން އަފްޣާނިސްތާނުގައި ހިންގާފައިވާކަަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތައް ބަލަން ފަށައިފިނަަމަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ދަތިކޮށް އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާއިން ދީފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މި ނިންމުން އިއުލާނުކުރައްވާނީ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ގައުމީ ސަލާމަތާބޭހޭ މުޝީރު ޖޯން ބޯލްޓަންއެވެ.

މިއީ ވައިޓްހައުސްގެ މަގާމަކަށް ބޯލްޓަން ނުކުންނެވިފަހުން އެމަނިކުފާނު ދެއްވާ މިފަދަ ފުރަތަ ތަގުރީރެވެ.

"އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންނާއި އެމެރިކާގެ ބައިވެރިން، ޣައިރުގާނޫނީ ކޯޓަކުން އަޅާ މިފަދަ ނާއިންސާފު އަދަބަކުން ސަލާމަތްކުުރުމަށް ކުރެވެންހުރި ކޮންމެ މަސައްކަތެއް އެމެރިކާއިން ކުރާނެ"ޑްރާފްޓް ކޮށްފައިވާ ތަގުރީރުގައި ވާކަމަށް ރޮއިޓަރސްއިން ބުނެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރު އެޅި ފައުޖުތަކާއި ސީއައިއޭގެ އޮފިޝަލުން އަފްޣާނިސްތާނުގައިތިބި ގައިދީންނަށް އަނިޔާކޮށް ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާ ހިންގާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އައިސީސީން 2016  ވަނަ އަހަރުވަނީ ބުނެފައެވެ.

ހަނގުރާމައިގެ ޖަރީމާތަކާއި، އިންސާނިއްޔަތާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ ޖަރީމާތަކާއި، ނަސްލުު ނެތިކޮށްލުމުގެ އަމަލުތައް ބަލައި އަދަބު ކަނޑައެޅޭނެ ދާއިމީ ކޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ފުރަތަމަ ގާއިމް ކުރެވިގެން ދިޔައީ އައިސީސީއެވެ. 2002 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު މިކޯޓުގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ގޮތުގައި 120 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމު އެބަތިއްބެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތައްކަމަށްވާ އެމެރިކާ، ރަޝިއާ އަދި ޗައިނާއިން އެ ކޯޓުގެ މެމްބަރަކަށް ނުވެއެވެ.

އެމެރިކާގެ ވޮޝިނގްޓަންގައި ހުންނަ ޕަލަސްޓައިން ލިބަރޭޝަން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ އޮފީސް ބަންދުކުރާނެކަންވެސް ބޯލްޓަން އިއުލާނުކުރައްވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

އެ އޮފީސް ބަންދުކުރަނީ އިސްރާއީލުގެ ޖަރީމާތައް އެ ކޯޓް މެދުވެރިކޮށް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ފަލަސްތީނުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
100%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved