ހޮކައިޑޯ ބިންހެލުން
ޖަޕާނުގެ ހޮކައިޑޯއަށްއައި ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20 އަށް އަރައިފި
 
ބިންހެލުން އައިސްފައިވަނީ 6.6 މެގްނިޓިއުޑްގައި
 
ހޮކައިޑޯ އައިލެންޑްގެ 772،000 އެއްހާ ގެއަކަށް އަދިވެސްވަނީ ކަރަންޓު ނުލިބި
ކ. މާލެ |
ހޮކައިޑޯ ސަރަހައްދަށް 6.6 މެގްނިޓިއުޑްގައި އައި ބިންހެލުމަށްފަހުވެސް ގުޑުންތައް އައިސްފައިވޭ
ރޮއިޓަރސް

ޖަޕާނުގެ އުތުރުގެ ހޮކައިޑޯ ސަރަހައްދަށް 6.6 މެގްނިޓިއުޑްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި ބިންގަޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް ގެތައް ވެއްޓި، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 20 އަށް އަރައިފިއެވެ.

މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުންދަނީ ކިސަޑުގެ ދަށުގައިވާ މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ސްނިފަރ ޑޯގްސް އަދި ބުލްޑޯޒަރ ބޭނުންކުރަމުންނެވެ.

އުތުރުގެ ޓައުނެއްކަމަށްވާ އަޓްސޫމާއިން އަދިވެސް 20 އަކަށް މީހުންވަނީ ނުފެނިއެވެ.

ބިންހެލުން އައި ހޮކައިޑޯ އައިލެންޑްގެ 772،000 އެއްހާ ގެއަކަށް އަދިވެސްވަނީ ކަރަންޓު ނުލިބިއެވެ. އެ ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓް ފޯރުކޮށްދޭ ތަރމަލް ޕްލާންޓްވަނީ ބިންހެލުމުގައި ހަލާކުވެފައެވެ.

އިންޑަސްޓްރީ މިނިސްޓަރ ހިރޮޝީގޭ ސީކޯ ވިދާޅުވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ކުރިން ހުރިހާ ގެއަކަށް ކަރަންޓް ދެވެން ވާނެކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް ކަރަންޓް ބޭނުންވާ ވަރަށްވުރެ މަދުން އުފެއްދޭތީ ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުމުގައި އިގްތިސާދު ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށްވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. ފިހާރަތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގެ ދިއްލުންތައް މަދުކޮށް އަދި ގެތަކުގައިވެސް އާއިލާތައް އެއް ކޮޓަރިއެއްގައި ތިބުންފަދަ ކަންކަންކޮށްގެން  ކަރަންޓް އިގްތިސާދުކުރުމަށްވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ފުރަތަމަ އައި ބިންހެލުމަށް ފަހު 5.3 މެގްނިޓިއުޑްގެ ކުދި ގުޑުންތައް އައިސްފައި ވެއެވެ. އަދި މުޅި ރޭ އެކީ އެފަދަ އެތައް ކުދި ގުޑުންތައް އައިސްފައި ވެއެވެ.

ސަރަހައްދީ ވެރިރަށް ސަޕޯރޯގެ އިރުދެކުނުން 62 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުރުމިނަށް ބިމުގެ ވަރަށް ތިލައިން އައިސްފައިވާ ބިންހެލުމެއް ނަމަވެސް ސުނާމީގެ އިންޒާރެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved