ހޮކައިޑޯ ބިންހެލުން
ޖަޕާނައަށް އައި ބިންހެލުމެއްގައި ބިންގަޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިއްޖެ
 
ތިން މިލިއަނެއްހާ ގެއިންވަނީ ކަރަންޓު ކެނޑިފައި
 
ހެލިކޮަޕްޓަރުތަކުންދަނީ ވާޖަހައިގެން މީހުން ނަގަމުން
 
ބިންހެލުން އައީ ހޮކައިޑޯ ސަރަހައްދަށް 6.6 މެގްނިޓިއުޑްގައި
ކ. މާލެ |
ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް ދެ މީހަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ވަނީ ގެއްލިފައި
ރޮއިޓަރސް

ޖަޕާނުގެ އުތުރުގެ ހޮކައިޑޯ ސަރަހައްދަށް 6.6 މެގްނިޓިއުޑްގައި ބުރާސްފަތި ދުވަހު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި ބިންގަޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް ގެތައް ވެއްޓި، ދެ މީހަކު މަރުވެ އެތައް ބަޔަކު ގެއްލިއްޖެއެވެ.

ބިންހެލުމުގެ އަސަރުކުރި ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި މި ހަފްތާގެ ކުރީކޮޅު ބާރުގަދަ ތޫފާން ޖެބީ އެރި ސަރަހައްދުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

މަތިން ބަލާއިރު ބިންގަޑު ކަނޑައިގެންގޮސް ވާދީތަކުގައިވާ ގެތަކުގެ މައްޗަށް ވަނީ ވެއްޓިފައެވެ.

ހެލިކޮޕްޓަރުތަކުން ދަނީ ވާޖަހައިގެން މީހުން ނަގަމުންނެވެ.

ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދޭ ތަރމަލް ސަޕްލައި ހަލާކުވެ ތިން މިލިއަނެއްހާ ގެއިން ވަނީ ކަރަންޓް ކެނޑިފައެވެ.

ޖަޕާނުގެ އެންއެޗްކޭ އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ބިންހެލުމުގެ ކުރިން ބޭނުން ނުކޮށް ހުރި ޓޯމާރީ ނިއުކްލިއަރ ޕަވަރ ޕްލާންޓް، ބެކަޕްއެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ވަނީ މަޖުބޫރުވެފައެެވެ. ބެކަޕް ބޭނުންކުރަންޖެހުނީ ފިނިކުރާ ސިސްޓަމަށް ކަރަންޓް ދިނުމަށެވެ.

ފުރަތަމަ އައި ބިންހެލުމަށް ފަހު 5.3 މެގްނިޓިއުޑްގެ ކުދި ގުޑުންތައް އައިސްފައި ވެއެވެ. އަދި މުޅި ރޭ އެކީ އެފަދަ އެތައް ކުދި ގުޑުންތައް އައިސްފައި ވެއެވެ.

ސަރަހައްދީ ވެރިރަށް ސަޕޯރޯގެ އިރުދެކުނުން 62 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުރުމިނަށް ބިމުގެ ވަރަށް ތިލައިން އައިސްފައިވާ ބިންހެލުމެއް ނަމަވެސް ސުނާމީގެ އިންޒާރެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ.

ފުލުހުންނާއި ސެލްފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މެމްބަރުންނާ އެކު މީހުން ސަލާމަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި 20،000 މީހުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ތަރުޖަމާނުގެ ޔޮޝީޑޭ ސޫގާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އިތުރު 20،000 މީހުން މަސައްކަތާ ގުޅޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

ކެބިނެޓްގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމަކަށް ފަހު ބޮޑުވަޒީރު ޝިންޒޯ އަބޭ ވިދާޅުވީ މީހުންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތް ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ އެންމެ ރަނގަޅަކަށް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ބިން ހެލުމުގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ގޮސް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައި މި ވަނީ ތޫފާނު ޖެބީގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ޖަޕާނަށް ކުރިމަތިވެފައި ވަނިކޮށެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved