ރަޝިޔާގެ ނަރވް އެޖެންޓް ހަމަލާ
ނަރވް އެޖެންޓް ހަމަލާ:ތުހުމަތުކުރެވޭ ރަޝިއާގެ ދެ މީހެއްގެ ނަން ހާމަކޮށްފި
 
އިގރޭސިން ތުހުމަތުކުރަނީ ރަޝިއާގެ އަމަލެއްކަމަށް
 
ސްކްރިޕާލް އާއި ޔޫލިއާ މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލުގައި އޮތް
ކ. މާލެ |
ތުހުމަތު ކުރެވޭ އެލެގްޒެންޑަރ ޕެޓްރޯވް(ވ) އަދި ރުސްލަން ބޮރިސޮވް
ބީބީސީ

ރަޝިއާގެ ކުރީގެ ޖާސޫސް ސަރްގޭ ސްކްރިޕާލްއާއި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ޔޫލިއާ މަރާލަން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ރަޝިއާގެ ދެ ރައްޔިތަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ

އެލެގްޒެންޑަރ ޕެޓްރޯވްއާއި ރުސްލަން ބޮރިސޮވް އާއި ދެމީހުން ބެލެވެނީ އެއީ ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިންޓެލިޖެންސް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދެ މީހުންކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް ބޮޑުވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހައުސް އޮފް ކޮމަންސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ބޮޑުވަޒީރު ތެރީސާ މޭ ވިދާޅުވީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންޓެލިޖެންސް އިދާރާތަކުން ދިން މައުލޫމާތަށްބަލައި  ހައްޔަރު ކުރެވިފައިވާ މީހުންނަކީ ރަޝިއާގެ އިންޓެލިޖެންސްގެ މުވައްޒަފުންކަން ނިންމިފައިވާކަމަށެވެ.

ވިހައިގެ ހަމަލާއަކީ މީހަކު ފަރުދީގޮތުން ކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ރަޝިއާގެ އިސް ފަރާތްތަކުގެ މަދުގައި އެއްބަސްވެވިގެން ހިންގާފައިވާކަމެއްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ދެ މީހުން ގެންގުޅެނީ އެ މީހުންނާއި ބެހޭ ސައްހަ ޑޮކިއުމަންޓް ނޫންކަމަށް ބެލެވޭއިރު އެ މީހުން ދަތުރު ކޮށްފައިވަނީ ރަޝިއަގެ ޕާސްޕޯޓުގައެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ އުމުރެއްކަމަށް ބެލެވެނީ 40 އަހަރެވެ.

އުމުރުން 66 އަހަރުގެ ސްކްރިޕާލްއާއި އޭނާގެ އަންހެންދަރިފުޅު، އުމުރުން 33 އަހަރުގެ ޔޫލިއާއަށް ނޮވިޗޮކް ނަރވް އޭޖެންޓް ބޭނުކޮށްގެން ހަމަލާދީފައިވަނީ މާޗް މަހުއެވެ.

ސެލިސްބަރީގައި އެ ދެ މީހުން ބެންޗެއްގެ މަތީގައި ހޭނެތިފައި ތިއްބައި މާޗްމަހުގެ 4ވަނަ ދުވަހު ފެނުމާ އެކު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސް ފަރުވާދޭން ފެށިއިރު، އެމީހުންނަށް ހަމަލާދީފައި ވަނީ ނޮވިޗޮކް ކިޔާ ނަރވް އެޖެންޓެއް ބޭނުންކޮށްގެންކަންވަނީ އެނގިފައެވެ.

އެ ހަމަލާއަށްފަހު ސްކްރިޕާލްއާއި އޭނާގެ ދަރިފުޅަށް މަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ހޮސްޕިޓަލުން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ހޮސްޕިޓަލުގައި އެޑްމިޓްކުރިއެވެ.

ހާދިސާއަށްފަހު ރަޝިޔާއާއި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ގުޅުންވަނީ ގޯސްވެފައެވެ.

ސްކްރިޕާލްއާއި އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅަށް ހަމަލާދިނީ ރަޝިޔާއިންކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ތުހުމަތުކުރިނަމަވެސް ރަޝިޔާއިން އެކަން ދޮގު ކުރެއެވެ. މިމައްސަލައިގައި ލަންޑަނުގައި ހުންނަ ރަޝިޔާގެ އެމްބަސީގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން އިނގިރޭސިވިލާތުން ފައިބަން އެންގުމާއިއެކު، ބަދަލު ހިފުމުގެ ގޮތުން ރަޝިޔާއިން ވަނީ މޮސްކޯގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އެޤައުމުން ފައިބަން އަންގައި، ރަޝިޔާގެ ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ސިޓީކަމަށްވާ ސެއިންޓް ޕީޓަރސްބަރގްގައި ހުންނަ އިނގިރޭސި ކޮންސިއުލޭޓް ބަންދުކޮށްފައެވެ. އެއާއިއެކު ހުޅަނގުގެ އެކި ޤައުމުތަކުން ރަޝިޔާއާއި ދެކޮޅަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ފިޔަވަޅު އަޅައި، އެޤައުމުތަކުގައި ތިބި ރަޝިޔާގެ އެމްބަސީގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކުރުމަށް އެންގިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
50%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
50%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved