ކ. މާލެ
|
27 ޖެނުއަރީ 2017 | ހުކުރު 18:01
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ބީޓީބީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ނުޖެހ
އާމްދަނީ މިލިއަނަކަށް ނާރާނަމަ ބީޕީޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މީރާއިން ހަމަޖައްސައިފި
 
އައު އިސްލާހުގައިވާގޮތުން އެ އަދަދު ވަނީ އެއް މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފަ
 
މީރާއިން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސަފައިވަނީ ބީޕީޓީގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހެއްގެ ދަށުން

ވަކި ފަރުދެއްގެ ނުވަތަ ޕާރޓްނަރޝިޕެއްގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އެއް މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ވުރެން އިތުރުނުވާނަމަ އަދި ޓެކްސް ބިނާ ކުރެވޭ ފައިދާ 500،000 ރުފިޔާއަށް ވުރެން އިތުރުނުވާނަމަ ،އެއަހަރަށް އެފަރާތަކުން ބީޕީޓީ ބަޔާން ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

މީރާއިން އެގޮތަށް ހަމަޖައްސަފައިވަނީ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް ނުވަތަ ބީޕީޓީގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހެއްގެ ދަށުންނެވެ.

ޖުމުލަ 750،000 ރުފިޔާއަށް ވުރެން އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބޭނަމަ ކުރިން ޓެކްސް ބަޔާން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި އޮތް ނަމަވެސް އައު އިސްލާހުގައިވާގޮތުން އެ އަދަދު ވަނީ އެއް މިލިޔަން ރުފިޔާއަށް ބޮޑުކޮށްފައެވެ.

މީރާއިން ބުނީ މި ލުއިގެ ސަބަބުން ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި ޕާޓްނަރޝިޕް ތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ލުއި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް މީރައިން ދެމުންދާ ލުއިތަކުގެ ތެރެއިން 10 މިލިއަން ރުފިޔައަށް ވުރެން މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި " ކޭޝް ބޭސިސް" ޚިޔާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތުދީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މީރާއިން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ.

އޮޑިޓް ކުރަންޖެހޭ ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް އޮޑިޓަރުން ހޯދުމަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން އޮޑީޓަރުން އައްޔަން ކުރުމުގައި ވިޔަފާރިތައް ގިންތި ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށްވެސް މީރައިން ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެސްފައެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް