ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 23:36
ޓްރަމްޕްގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ގަރާރުގައި ސޮއި ކުރައްވަނީ
ޓްރަމްޕްގެ ފުރަތަމަ ރިޔާސީ ގަރާރުގައި ސޮއި ކުރައްވަނީ
ގޫގުލް
ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް
މުސްލިމް ހަތް ގައުމަކަށް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލަން ޓްރަމްޕް ނިންމަވަނީ
 
ވިސާ ދޫކުރުން ހުއްޓާލަނީ ސީރިޔާ، އިރާގް، އިރާން، ލީބިޔާ، ސޯމާލިޔާ، ސޫދާން އަދި ޔަމަނުން

ހަތް ގައުމަކުން އެމެރިކާއަށް އަންނަ މީހުންނަށް ވިސާ ދިނުން ހުއްޓާލުމުގެ ގަރާރެއްގައި ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ސޮއި ކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ގިނަ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓު ކޮށްފި އެވެ.

ވައިޓްހައުސްގެ ބައެއް އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ، މީޑިޔާ ރިޕޯޓުތަކުގައި ބުނެފައިވަނީ ސީރިޔާ، އިރާގް، އިރާން، ލީބިޔާ، ސޯމާލިޔާ، ސޫދާން އަދި ޔަމަނުން އެމެރިކާއަށް އަންނަ އެއްވެސް މީހަކަށް ވިސާ ނުދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ ސިޔާސަތުތަކާބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން، ވައިޓްހައުސްގެ ތަރުޖަމާނު ޝޯން ސްޕައިސާ ވިދާޅުވީ ޓްރަމްޕް އެންމެ ބޮޑަށް އިސްކަންދެއްވާ ކަމަކީ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ސަލާމަތްކަމަށާއި އެކަމަށް ބުރޫ އަރާ އެއްވެސް ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދެއްވާނޭ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމެރިކާ އާއި މެކްސިކޯގެ މެދުގައި ފާރެއް ރޭނުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ އަމަރުގައި މިރޭ ޓްރަމްޕް ސޮއިކުރައްވާނޭ ކަމަށްވެސް ބެލެވެ އެވެ.

މެކްސިކޯއިން ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އެތެރެވާ މީހުން ހުއްޓުވުމަށް ފާރެއް ގާއިމްކުރުމަކީ ޓްރަމްޕްގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ. މިފާރަށް ހަރަދު ކުރާނީ މެކްސިކޯގެ ސަރުކާރުން ކަމަށްވެސް ޓްރަމްޕް ވަނީ އިއުލާންކުރައްވާފަ އެވެ. ޓްރަމްޕްގެ ސަޕޯޓަރުންގެ މެދުގައި މި ވައުދަކީ މަގުބޫލު ވައުދެއް ނަމަވެސް، މިކަމަށް ގިނަ ބައެއްގެ ފާޑު ކިޔުން އަމާޒުވެފައިވެ އެވެ.

މެކްސިކޯ ސަރުކާރުން މި މަޝްރޫއަށް އެއްވެސް ހަރަދެއް ނުކުރާނޭ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އަންނަ ހަފްތާގައި މެކްސިކޯގެ ރައީސް އެންރީކޭ ޕޭންޔާ ނިއޭޓޯ އާއެކު އަންނަ ހަފްތާގައި ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި މި މައްސަލައާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވޭނެ ކަމަށް ޓްރަމްޕްގެ ބައެއް އެޑްވައިޒަރުން ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ކެމްޕޭން ދުވަސްވަރު ޓްރަމްޕް ވަނީ މެކްސިކޯއަކީ ޑްރަގް ޑީލަރުންނާއި ރޭޕިސްޓުން އެމެރިކާއަށް އެކްސްޕޯޓު ކުރާ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރައްވާފަ އެވެ. އަދި، އެމެރިކާގައި ދިރިއުޅޭ މުސްލިމުން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ގޮތުން ރެޖިސްޓްރީ އެއް ތައާރަފްކޮށް، މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލުތައް އިތުރަށް ހަރުކަށި ކުރައްވާނޭ ކަމުގެ އިންޒާރު ދެއްވާފަ އެވެ.

 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް