ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 17:51
އެމްޕީއެލްގެ ސީއިއޯ ޖުނައިދު: އެމްޕީއެލް އިން ވާނީ ޒުވާނުންނަށް އެތައް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދީފަ
އެމްޕީއެލްގެ ސީއިއޯ ޖުނައިދު: އެމްޕީއެލް އިން ވާނީ ޒުވާނުންނަށް އެތައް ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދީފަ
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ޖުނައިދު
ރައީސް ޔާމީނަށް ހެޔޮ އެދޭ މީހުން އެދެނީ ޖުނައިދު އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް: ޑޭވް
ޑޭވް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އުޅެނީ ވަޒީފާތަކެއް ހަމަނުޖައްސައިގެން
ޖުނައިދުގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން ތާއީދު ގެއްލޭ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ހެޔޮ އެދޭ މީހުންގެ އާދޭހަކީ، މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް(އެމްޕީއެލް) ގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނައިދު އިސްތިއުފާ ދިނުން ކަމަށް، ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރު އަހުމަދު ނަޝީދު (ޑޭވް) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

 

ފޭސްބުކްގައި ކުރެއްވި ޕޯސްޓެއްގައި ނަޝީދު ވިދާޅުވީ ޖުނައިދުގެ އަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން ރައީސް ޔާމީނަށް ސަޕޯޓް ދަށްވާކަން އެއީ ހަގީގަތެއް ކަމަށެވެ.

 

އަމިއްލަ އެޖެންޑާ އަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ޒަމާންވީ ވަފާތެރިން ދުރުކޮށް، އިހާނެތިކޮށް ހެދުމުން ގެއްލުން ވަނީ ކާކަށްތޯ ނަޝީދު ސުވާލު އުފައްދަވާފައި ވެއެވެ.

 

ނަޝީދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ރައީސް ޔާމީންގެ ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އާދޭހަކީ ޖުނައިދު އަމިއްލަފުޅަށް އިސްތިއުފާ ދެއްވައި، އެމްޕީއެލް އަށް އަލުން އިންސާފު އައުން ކަމަށެވެ.

 

ފޭސްބުކްގައި ނަޝީދު ކުރެއްވި އެ ޕޯސްޓަށް އެމްޕީއެލްގެ ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ކޮމެންޓް ކޮށްފައި ވެއެވެ. އެގޮތުން ޖުނައިދާ އެކު އެމްޕީއެލް އިން ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބުތައް ނުފެންނަނީތޯ ބައެއް މީހުން ސުވާލު އުފައްދާފައި ވެއެވެ. އަދި ޖުނައިދުއަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ވަފާތެރި ބޭފުޅެއް ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

 

އެ ކޮމެންޓްތަކާ ގުޅިގެން ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައިވަނީ، ޖުނައިދަކީ ރައީސް ޔާމީނަށް ވަފާތެރި ބޭފުޅެއް ކަމާ މެދު ޝައްކު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ޖުނައިދުގެ އަމަލުތަކުން ފެނިގެން ދަނީ މުޅިން އެހެން ގޮތެއް ކަމަށާއި އެކަމާ ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

 

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ޖުނައިދު ވިދާޅުވީ ނަޝީދު ހިތްހަމަޖެހިވަޑައިނުގެން އުޅުއްވަނީ އެދިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް އެމްޕީއެލްއިން ވަޒީފާތަކެއް ހަމަޖައްސައިނުދީގެން ކަމަށެވެ. އަދި އެމްޕީއެލްގައި އެގޮތަށް ވަޒީފާ ހަމަނުޖެއްސޭ ކަމަށާއި ވަޒީފާތަކަށް މީހުން ހަމަޖައްސަނީ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް ފަހު ވަކި ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިން ކަމަށް ޖުނައިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ޖުނައިދު ވިދާޅުވީ ބޮޑު ބަޖެޓަކާއެކު ޒުވާނުންގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައިދޭން ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނަރަކަށް ހުންނެވި ބޭފުޅާ އަށް ކަންތައްތައް ނުކުރެއްވުމުން އެހެން މީހުންގެ އިސްތިއުފާ އަށް ގޮވުން ބަލައިނުގަނެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި ޒުވާނުންގެ ބޮޑު މަގާމެއް ލިބުމުން ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ފަހި ކޮށްދޭންވީ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެމްޕީއެލްއަކީ ޒުވާނުންނަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ތަނެއްކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ޖުނައިދު ވަނީ، ނަޝީދަށް ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިނުދެވުމުން އިސްތިއުފާ ދޭންވީ އޭނާތޯ ސުވާލު އުފައްދަވާފަ އެވެ.

 

ޑޭވް އާއި ޖުނަދައިދާ ދެމެދު ބަހުގެ ހަމަލާތަކެއް ބަދަލުކުރެވެމުންދާ އިރު މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ޕީޕީއެމްގެ ޕީޖީ ގްރޫޕްގެ ނައިބު ލީޑަރު އަދި ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެންބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ މެރީޑިއަމްގެ މައްޗަށް ވެސް ޖުނައިދު ވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް ކުރައްވާފައެވެ. އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަބުރުގެ ދައުވާ ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރިޔާޒު ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
- ކޮމެންޓް