ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2017 | ބުދަ 00:07
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންް ބައެއް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންް ބައެއް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އަޒުމޫން އަހުމަދު
ނޫސްވެރިކަން
މުޅި ޤައުމުގައި އޮތީ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނުފޫޒް: ފައްޔާޒް
 
ދައުލަތުގައި ފައިސާއެއް ނެތް
 
ނޫސްވެރިން ޖޫރިމަނާކުރީ ދައުލަތަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް

ރާއްޖޭގައި އޮންނަޖެހޭނީ ތިން ބަރު ވަކިވެފައިވާ ވަރިކަމުގެ ނިޒާމެއްކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނިނަމަވެސް، މުޅި ޤައުމުގައި އޮތީ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނުފޫޒް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް، ސަރުކާރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއިން ފެނިގެންމިދަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބޭނުންވާ ވައްތަރުގެ ޑިމޮކްރަސީ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މިހާރު ފެނިގެންދަނީ ސިލްސިލާ ގޮތެއްގައި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވާލުމަށް ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތައް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި، އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލަކީވެސް އެގޮތުގެ މަތިންކުރިކަމެއް ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ހުއްޓުވާލުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ، ސަރުކާރުކުރާ ވައްކަންތަކާއި، ޒަރީމާތައް ފޮރުވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި ނޫސްވެރިކަން ކަންޓްރޯލްކުރުމަކީ، ރައީސް ޔާމީން ބެނުންވާ ޑިމޮކްރަސީ ޤާއިމްކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ބެނުންވާ ގޮތްކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ދެ ނޫސްވެރިންކަމަށްވާ ލީވާން އަލީ ނާސިރާއި، މުހައްމަދު ވިސާމް، ޖޫރިމަނާކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ހުކުމަށް އިޝާރަތްކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ދެ ނުސްވެރިން ޖޫރިމަނާކުރީ ދައުލަތަށް ފައިސާކޮޅެއް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ. އެ މޭރުމުން ވާހަކަދައްކަވަމުން ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ ޤައުމު ދަނީ ބަނގުރޫޓުވަމުން ކަމަށާއި، ދައުލަތުގައި ފައިސާއެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގައި އިތުރު ރަށްތައް ވިއްކާލުމަށް ސަރުކާރުން މިސްރާބުޖަހާނެ ކަމަށް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވި އެވެ.

ފައްޔާޒް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އޮންނަޖެހޭނީ ތިން ބަރު ވަކިވެފައިވާ ވަރިކަމުގެ ނިޒާމެއްކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބުނިނަމަވެސް، މުޅި ޤައުމުގައި އޮތީ އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ނުފޫޒް ކަމަށެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ތިއްބެވި ފަރާތްތައް މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އައުވާނުންގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ފައްޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އައުވާނުންގެ ގޮތުގައި އެ ބޭފުޅުން (މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެމްބަރުން) މަސައްކަތްކުރައްވަނީ. އެހެންވީމަ ވާގޮތަކީ ބުނިގޮތަކަށް ހަދަނީ. އެއީ މިއަދު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އޮޅިފައި އޮތް ކަމެއް ނޫން" ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓު ސަރަހައްދުގައި ހުންނަވާ ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ކުރީގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުސްތަފާ ލުތުފީ ވިދާޅުވީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މަސައްކަތަކީ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދެއްކުން ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު މަސައްކަތްކުރައްވަނީ، އެ ފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭގޮތް ހެދުމަށްފަހު ޤައުމުގައި ވެރިކަން ކުރެއްވުމަށްކަމަށް މުސްތަފާ ވިދާޅުވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވިގޮތުގައި ސަރުކަރުން ހުރިހާކަމެއް ކުރަނީ ޤާނޫނުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ކަންތައްތައް ކުރާގޮތް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށެވެ.

"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިންނަކީ މި ދަތި ހާލުގައި، މި މިނިވަންކަމެއް ނެތި. މި ހުރިހާ މިނިވަންކަމެއް ނިގުޅައިގަނެފައި އޮތްއިރުވެސް ވަރަސް ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް" މުސްތަފާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް