raajjemv logo
ކޮރަޕްޝަން
ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ވައްކަން ކުރުމަކީ ހުއްދަކަމަކަށް ހެދުމަށް: ރޮޒައިނާ
 
ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް ސަރުކާރުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރޭ
 
ކޮރަޕްޝަނަސް މަގުފަހިކުރުމަށް ޤާނޫނުތައް ބަދަލުކުރޭ
 
ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ ކޮރަޕްޝަނަކީ އާދައިގެ ކަމަކަށް ހެދުމަށް
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
2,315
ކ. މާލެ |
23 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 04:31
ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ

ކޮރަޕްޝަނަކީ އިންސާނީ ތަބީއަތުގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާތީ މި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ކަންތައްތަކުގައި ވެސް ކޮރަޕްޝަނަށް ޖާގަ އެބައޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޔާމީން ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު ބަލައިނުގަނެވޭނެ ކަމަށާއި، ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަނީ، ވައްކަމާއި، ކޮރަޕްޝަނަކީވެސް ހުއްދަކަމަކަށް ހެދުމަށްކަމަށް އެމްޑީޕީ ޕާލިމެންޓްރީ ގުރޫޕުގެ ނައިބް ލީޑަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކޮރަޕްޝަނަށް ޖާގަ އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައީސް ޔާމީން ވާހަކަފުޅުދައްކަވާފައިވަނީ މ. މުލަކާއި ދިއްގަރު އަދި މަޑުއްވަރީގެ ބައެއް މީހުން ޕީޕީއެމަށް ސޮއިކުރުމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގަ އެވެ. އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވީ، ކޮރަޕްޝަނަކީ އިންސާނީ ތަބީއަތުގައި ހިމެނޭ ކަމަކަށް ވާތީ މި ސަރުކާރުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ކަންތައްތަކުގައި ވެސް ކޮރަޕްޝަނަށް ޖާގަ އެބައޮތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ސަރުކާރަކުން ވެސް މަސައްކަތް ކުރާނީ އެ ޖާގަ ކުޑަކުރެވޭތޯ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު އެއްގޮތަކަށް ވެސް މިކަން (ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް) ޖަސްޓިފައި ކުރަނީކީ ވެސް ނޫން. އެކަމަކު އިންސާނީ ތަބީއަތުގައި ހުންނަ ކަމެއް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ވެސް ހުންނާނެއޭ މި ދަންނަވަނީ" ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ރައީސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެ ވާހަކަފުޅު ކުށްވެރިކޮށް، ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ވާހަކަދައްކަވަމުން އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވީ، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އެ ވާހަކަފުޅަކީ ބަލައިގަނެވޭނެ ވަރުގެ ވާހަކަފުޅެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ރައީސް ޔާމީން މަސައްކަތްކުރައްވަނީ ކޮރަޕްޝަނާއި، ވައްކަމާއި، ހިޔާނާތަކީވެސް އާދައިގެ ކަމަކަށް ހެދުމަށް ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ކޮރަޕްޝަނަށް ޖާގަ އޮތް ކަމަށް ރައީސް ޔާމީން ވިދާޅުވިއިރު، އެކަމަކީ އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ޖާގަ އޮތް ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެއީ ޤާނޫނުތަކުންވެސް ބޮޑެތި އަދަބު ލިބޭ ކަމެއްކަން ރޮޒައިނާ ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޤާނޫނުގައި ވައްކަން ކުރުން މަނާކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ޖާގަ ހަދަމުން އަންނަ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށެވެ.

"މުޖުތަމައުން ބަލައިގަންނަ ކަމެއް ނޫން ވައްކަން ކުރުމަކީ. ނަމަވެސް މިހާރު މި ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުން މިއީ ވަރަށް އާދައިގެ ކަމަކަށް ހަދާ މުޖުތަމައުން ބަލައިގަންނަޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސިފަވާ ގޮތެއްގައި ވާހަކަދެއްކުމުން އެއީކީ ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫން" ރޮޒައިނާ އާދަމް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވީ ސަރުކާރަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް އެންމެ މަސައްކަތްކުރައްވާ ވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރި ނަމަވެސް، އެއީ ދޮގެއް ކަމަށެވެ. އަދި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމުގެ ބަދަލުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ސަރުކަރުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރޮޒައިނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ފެނަކައިގެ ތެރެއިން ހިނގި ބޮޑު ކޮރަޕްޝަނަށްފަހު، އޭރު އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި މުހައްމަދު ނިމާލް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިސް މަޤާމަކަށް ބަދަލުކުރެއްވިކުރެއްވުން ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށް ވެސް ރޮޒައިނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުވިދާޅުވި އެވެ. އެގޮތުން އެއީ ސަރުކާރުން ކޮރަޕްޝަނާއި ހިޔާނާތަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަ މިސާލެއް ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވެވި އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް