raajjemv logo
ކައުންސިލް އިންތިހާބު
ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ސަރުކާރުން ބޮޑެތި ޒަރީމާތަކެއް ހިންގާ: ޝިފާޒް
 
ރައްޔިތުންނަށް ބޮޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް ސަރުކާރުން އޮޅުވާލާ
 
ރަށްރަށުގައި އެމްޑީޕީގެ ހަރަކާތްތައް އިތުރުކުރެވޭނެ
އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް
2,298
ކ. މާލެ |
23 ޖެނުއަރީ 2017 | ހޯމަ 00:40
އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް އެމްޑީޕީގެ ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ
މުހައްމަދު ފަޒީން

ރައްޔިތުންނަށް އޮޅުވާލުމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ޒަރީމާތައް، އެ ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ކަމަށާއި، ރައްޔިތުން ތިބީ ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ބޮޑު ބައްޔަކުން ސަރުކާރު ބަލިކުރަން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބް ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އެމްޑީޕީން އަތޮޅު ތެރެއަށް ފަށާފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން ރ. އަތޮޅަށް ކުރި ދަތުރު ނިންމާލުމަށްފަހު ރާއްޖެޓީވީއަށް މައުލޫމާތުދެއްވަމުން ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީ މެމްބަރުންގެ ވިސްނުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަމަށެވެ. މެމްބަރުން ތިބީ ޕާޓިގެ ސިޔާސަތުތަކާއެކުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރަށްކަން ދަތުރުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަންކަން އޮޅުވާލުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގާ ޖަރީމާތައްވެސް ރައްޔިތުންނަށް އެނގޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ރަށެއްގައިވެސް، ސަރުކާރުން ރަނގަޅަށް އެންމެ މަޝްރޫއެއްވެސް ކުރިއަށް ނުގެންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. 

"ރަށްރަށުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނިމިފައި އޮއްވާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ. ފެންނަނީ ބާރަ މަސްދުވަސް ވަންދެން ވެލި ކޮޅެއް އަޅާފައި، ހިލަ ކޮޅެއް ޖަހާފައި، ކަންކަން ދިގުލައްވަމުންގެންދާ މަންޒަރު،" ޝިފާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ މިފަހަރު ރައްޔިތުން ތިބީ، ރައްޔިތުންގެ ބާރުވެރިކަން އަނބުރާ ހޯދަން ތައްޔާރުގައި ކަމަށެވެ. ޝިފާޒް ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވަރަށް ބޮޑު ބައްޔަކުން ސަރުކާރު ބަދަލުކުރާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުން ލާމަރުކަޒީ ރާއްޖެއަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އެދުމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޝިފާޒް ވިދާޅުވީ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ތިބީ އިންތިހާބު ހޯދުމަށްވާންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. އަދި އިންތިހާބެއްގެ މުހިންމުކަންވެސް ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގޭ ކަމަށް ޝިފާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، އެމްޑީޕީ ހުކުރު ދުވަހާއި ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ރ. އަތޮޅު ބައެއް ރަށްރަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އޮޅުން ފިލުވާފަ އެވެ. އަދި ރަށްރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރަށު ރައްޔިތުންނާއި، އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް