raajjemv logo
މިސްރުގެ ވެރިކަން
މިސްރުގެ ކުރީގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކާ މެދު ފިޔަވަޅެއް ނޭޅޭނެ
 
މުރްސީއާ ދެކޮޅަށް ބަޤާވާތް ކުރިއިރު ސީސީ އަކީ ސިފައިންގެ އިސް ވެރިޔާ
 
މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ބާރު ދީފައި ވަނީ ރައީސް ސީސީއަށް
 
އެ ނިންމުން ނިންމާފައި ވަނީ ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުން
އަރުޝަމް އަބްދުލް ޢަޒީޒް
2,478
ކ. މާލެ |
18 ޖުލައި 2018 | ބުދަ 16:45
މިސްރުގެ ސިފައިންނާއި އެ ލަޝްކަރުގެ ހެލިކަޕްޓަރެއް
ފޭސްބުކް

މިސްރުގެ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީގެ ސަރުކާރު ވައްޓާލުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި ފަރާތްތަކާމެދު ދައުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖްލީހުން ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ބިލްގައި ވާގޮތުން މިސްރުގެ ފުރަތަމަ ޑިމޮކްރެޓިކް ރައީސް މުހައްމަދު މުރްސީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލި ދުވަހުން ފެށިގެން މިސްރުގެ ވެރިކަމާ އަބްދުލް ފައްތާހު ސީސީ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ދުވަހާ ހަމައަށް މިސްރުގެ އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނުބެލުމުގެ ބާރު މިހާރުގެ ރައީސް ސީސީއަށް ވަނީ ލިބިދީފައެވެ.

އެ ގާނޫނުގެ ސަބަބުން އެތައް ޖަރީމާއެއް ހިންގާފައިވާ މިސްރުގެ ސިފައިންގެ އޮފިސަރުންގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ދައުވާއެއް ޖުލައި 3، 2013 އިން ޖޫން 8، 2014 ނުކުރުމުގެ ބާރު ރައީސް ސީސީއަށް އޮންނާނެއެވެ. އަދި ސީސީ އިޚްތިޔާރު ކުރާ ސިފައިންގެ އޮފިސަރުންނަށް ދައުލަތުން އިނާޔަތްތައް ދިނުމުގެ ބާރު ވެސް ބިލުން ވަނީ ދީފައެވެ. މުރްސީގެ ވެރިކަން ވައްޓާލުމަށް ސިފައިން ގެނައި ބަޤާވަތުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނެވީ މިސްރު ސިފައިންގެ އޭރުގެ ވެރިޔާ ސީސީ އެވެ.

ގާހިރާގެ ރާބިއާ މައިދާނަށް އޮގަސްޓް 2013 ގައި އެއްވި މުރްސީގެ މުސްލިމް ބްރަދަހުޑުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ދެކޮޅަށް މިސްރު ސިފައިން ހިންގި އުދުވާނުގައި އެ ޕާޓީގެ 800 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް