raajjemv logo
އެޑިއުކޭޝަން
ސީއެޗްއެސްއީގައި އޮތީ 570 ވަރަކަށް ޖާގަ: އެޑިއުކޭޝަން
 
ފޯމް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑިއަކީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަސް
 
މިއަދުން ފެށިގެން ވަންނަން އެދޭ ފޯމް ދޫކުރާނެ
 
އިތުރަށް ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ދަރިވަރުން ހޮވުމުގައި ބަލާނީ "އޯލެވެލް ނެޝަނަލް ޓޮޕްޓެން" ހޮވުމުގައި ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑަށް
މުހައްމަދު ފަޒީން
2,418
ކ. މާލެ |
17 ޖެނުއަރީ 2017 | އަންގާރަ 15:43
ސީއެޗްއެސްއީގެ ދަރިވަރުންތަކެއް
އަޒުމޫން އަހުމަދު

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ) އިން މި 2017 ވަނަ އަހަރު އެ ސެންޓަރަށް ވަންނަން އެދޭ ދަރިވަރުންނަށް ޖާގަ ދެވެން އޮތީ 550 އާއި 575 އާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ކަމަށް އެ ސެންޓަރުން ބުނެފިއެވެ.

 

ސީއެޗްއެސްއީން ބުނީ އެ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ޝަރުތު ފުރިހަމަވާ ދަރިވަރުން ވަންނަން އެދި ފޯރމް ހުށަހަޅާފައި ވާނަމަ، ދަރިވަރުން ނެގުމުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދާފައިވާ ދަރިވަރުންނަށް އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށެވެ.

 

އެ ނަތީޖާ ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ "އޯލެވެލް ނެޝަނަލް ޓޮޕްޓެން" އަށް ހޮވުވުމުގައި ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑު ކަމަށް ވެސް އެ ސެންޓަރުން ބުނެއެވެ. އެއީ ކޮންމެ "އޭ*" ގްރޭޑަކަށް 12 ޕޮއިންޓް، "އޭ" ގްރޭޑަކަށް 12 ޕޮއިންޓް، "ބީ" ގްރޭޑަކަށް ނުވަ ޕޮއިންޓް އަދި "ސީ" ގްރޭޑަކަށް ހަތް ޕޮއިންޓް ދޭ ގޮތަށެވެ. އަދި ކުދިން ހޮވާނީ ދިވެހި، އިސްލާމް، އިނގިރޭސި، ހިސާބު އަދި އެންމެ މަތިން ފާސްވެފައިވާ އިތުރު ހަތަރު މާއްދާ ހިމަނައިގެން ޖުމްލަ އަށް މާއްދާއަށް ލިބޭ ސްކޯރއަށް ބަލައިގެން ކަމަށް އެ ސެންޓަރުން ބުނެއެވެ.

 

ސީއެޗްއެސްއީއަށް ވަނުމަށް އެދޭ ފޯރމް ޖެނުއަރީ 17 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޫކުރަމުންދާއިރު، ހުށަހަޅަޖެހޭ ތަކެއްޗާ އެކު އެ ފޯރމް ސީއެޗްއެސްއީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

 

މި އަހަރު ސީއެޗްއެސްއީގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބޭ ދަރިވަރުންގެ ލިސްޓް އަންނަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު އެސެންޓަރުގެ ނޯޓިސް ބޯޑުގައި އާއްމު ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އެ ސެންޓަރުން ބުނެއެވެ.

 

މި އަހަރު ސީއެޗްއެސްސީއަށް އަލަށް ވަންނަ ގްރޭޑް 11 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ލިޔެވުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާރޗު މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް