އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ރިޕޯޓު - ރައީސް ޔާމީން 2018

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ޔާމީން ކެމްޕޭން އޮފީހަށް އެނގޭތީ މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވަނީ!

  • "މުވައްޒަފުންގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ހުންނަނީ ލިބިފައި"
  • "ގުޅާފަ އަހަނީ ޔާމީނަށް ތާއީދު ކުރަންތޯ"
  • "ތުހުމަތު ކުރަނީ އެޗްއާރުން މައުލޫމާތު ދެނީ ކަމަށް"

ރާއްޖެ އެމްވީ
raajjemv

ކ. މާލެ 18 ޖޫން 2018 | ހޯމަ 01:35 14,782

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއަށް މަގާމު ހަވާލު ކުރެއްވި ރަސްމިޔއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ

ސިވިލް ސާވިސްގެ އޮފީސްތަކުގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ތަންތާނގައި މަސްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ރައީސް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން އޮފީހަށް އެނގޭތީ މުވައްޒަފުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީ އާ ވާހަކަ ދެއްކި ބައެއް މުވައްޒަފުން ބުނާ ގޮތުގައި އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ފޯނު ނަންބަރާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، އުޅޭ ޕާޓީ އާއި، މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެހާއި، ކައިވެނީގެ މައުލޫމާތާއި، މިހާރު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ފަދަ އެތައް ޒާތީ މައުލޫމާތެއް ޔާމީންގެ ކެމްޕޭން އޮފީހަށް އޮތީ ލިބިފައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންނަށް ގުޅާފައި އަހަނީ، ތިއީ މިވެނި މީހެއް ނޫންހޭ، ކިޔާފަ ހުރިހާ އެއްޗެއް އެބަ ކިޔާލާ، ނޭނގޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް. ދެން އަހަނީ ޔާމީން އަށް ތާއީދު ކުރަންތޯ؟" މިނިސްޓްރީއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފަކު މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީ އާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނި ގޮތުގައި ޔާމީންގެ ކެމްޕެއިން އޮފީހުން ގުޅާ ފަރާތްތަކަށް މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ނޭގޭ އެއްޗެއް ނެތޭ ބުންޏަސް އެއީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ހައިރާންވެ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފައި މިތިބީ މިހުރިހާ މައުލޫމާތެއް އެމީހުންނަށް ލިބުނު ގޮތަކާ މެދު." އޭނާ ބުންޏެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާ ގުޅިގެން ވާހަކަ ދައްކާލި އެހެން މިނިސްޓްރީއެއްގެ މުވައްޒަފަކުވެސް ހަމަ މި މޭރުމުން ކަން ހުރި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެންގެ މިނިސްޓްރީގައި މިހާރު ނެތް ނުގުޅާ އެންމެ މުވައްޒަފެއްވެސް، އެންމެންގެ ހުރިހާ މައުލޫމާތެއްވެސް އެ ގުޅާ މީހަކަށް އޮންނަނީ އެނގިފައި." އޭނާ ބުންޏެވެ.

މިފަދަ ޒާތީ މައުލޫމަތު ލިބޭ ގޮތަކާ މެދު މުވައްޒަފުންގެ ވިސްނުން ހުރީ ކިހިނެއްތޯ ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ބުނީ، މިނިސްޓްރީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް (އެޗްއާރު) ޑިޕާޓްމަންޓުން މައުލޫމާތު ދެނީ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ތުހުމަތު ކުރާ ކަމަށެވެ.

"މުވައްޒަފުންނާ ބެހޭ އެންމެ އަޕްޑޭޓެޑް މައުލޫމާތު ހުންނާނީ އެޗް އާރުގައި، އެނޫން ގޮތަކަށް އެހުރިހާ މައުލޫމާތެއް ލިބޭނެ ގޮތެއް ނޯންނާނޭ ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ބުނޭ." ސިވިލް ސަވިސްގެ މިނިސްޓްރީ އެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެ މުވައްޒަފު ބުންޏެވެ.

މިނިސްޓްރީތަކުގެ އެޗްއާރު ޑިޕާޓްމަންޓް ތަކުން އެފަދަ މައުލޫމާތު ސިޔާސީ ބޭނުމަކަށް ފޯރު ކޮށްދިނުމުން އެކަމާ ޝަކުވާ ނުއުފުލަންތޯ އެހުމުން އޭނާ ބުނީ، ވެރިންނާ ހަމައަށްވެސް މިހާރު މައްސަލަ ގޮސްފައިވާނެ ކަމަށާއި، އެކަމަކު އެކަމަށް އަޅާލާނެ ޒިންމާދާރު މީހަކު ނެތް ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ތިވާހަކަ މިހާރު އިވެންޖެހޭ ކަންފަތްތަކާ ހަމައަށް ގެންގޮސްފިން އެކަމަކު ނެތް އަޅާލާނެ މީހަކު." އޭނާ ބުންޏެވެ.

ގާނޫނަށް ގެނައި ބޮޑެތި ބަދަލު ތަކަކާއެކު މިނިވަން މުސްތަގިއްލު ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ފެށި ސިވިލް ސާވިސްގެ ޚިދުމަތުގެ މުސްތަގިއްލުކަން ރައީސް ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކޮށްފައި ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ސިވިލް ސާވިސްގެ އެންމެ އިސް މަގާމު ކަމުގައިވާ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީންނަކީވެސް މިހާރު ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ ގޮތައް ބަލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް ސިޔާސީ މަގާމަކަށް ވެފައިވާ މަގާމެއް ކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް