ބުދަ 26 ޖޫން 2019
10 އަދަ
1440 ޝައްވާލް 22
ފަތިސް 04:38
އިރުއަރާ 05:56
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:36
މަޣްރިބް 18:21
އިޝާ 19:40
ވިޔަފާރި - އެމެރިކާގެ އިޤްތިޞާދު

އޭ.ޓީ، އެންޑް ޓީ އެންމެ ފަހުން ޓައިމް ވޯނަރ އާއި އެއްކޮށްލައިފި

  • މިއީ 85 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުހުރި ޑީލެއް

މިއުވާން މުހައްމަދު
Miuvaan

ކ. މާލެ 16 ޖޫން 2018 | ހޮނިހިރު 19:43 2,781

މިއީ އެމެރިކާގެ ވިޔަފާރީގެ ތާރީޚުގައި ހެދޭ އެންމެ ބޮޑު ޑީލް - ރޮއިޓަރސް

2 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތަށްފަހު އެންމެ ފަހުން އެމެރިކާގެ އޭ. ޓީ. އެންޑް ޓީ. ކުންފުނިން އެޤައުމުގެ ޓައިމް ވޯނަރ ކުންފުންޏާއި އެއްކޮށްލައިފިއެވެ.

އޭ. ޓީ. އެންޑް ޓީ. އިން ޓައިމް ވޯނަރ ގަނެފައިވަނީ 80 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށެވެ. މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ހިނގި މިފަދަ އެންމެ ބޮޑު ވިޔަފާރިއެވެ. އަދި މިވިޔަފާރިއާއިއެކު މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ ކުންފުނިތަކެއް އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށަށް އަންނާތީ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤު އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލޭކަމަށް ބުނެ، އެމެރިކާގެ ސަރުކާރުން މި ޑީލް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްކުރިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު އެއްވެސް ޝަރުތެއް ނެތި މިވިޔަފާރި ކުރިއަށްގެންދެވޭނަކަމަށް އެމެރިކާގެ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓަކުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

އޭ. ޓީ. އެންޑް ޓީ. ކުންފުންޏަކީ ކޮންޓެންޓް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެކުންފުނިން ޓައިމް ވޯނަރ ގަންނަން ނިންމީ ކޮންޓެންޓް އުފައްދާ އަދި ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާ އެމެޒޯން އާއި ނެޓްފްލިކްސް ފަދަ ކުންފުނިތަކާއި ވާދަކުރަން އެކުންފުނި ގަންނަން ޖެހޭކަމަށް ބުނެއެވެ. އެއާއިއެކު ކޮންޓެންޓް ޑިސްޓްރިބިއުޓްކުރާ ކުންފުނިތަކުން ކޮންޓެންޓް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކުން ގަތުމަށް ޝައުޤުވެރިވާނެކަމަށް ބެލެވެންވަނީ ފަށާފައެވެ.

ކޮމްކާސްޓް ކުންފުންޏާއި ޑިޒްނީ ކުންފުނިން މިހާރުވެސް ގެންދަނީ ޓުވެންޓީ ފަސްޓް ސެންޗަރީ ފޮކްސް ގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.  

ޓައިމް ވޯނަރ އޭ. ޓީ. އެންޑް ޓީއަށް ވިއްކާލުމާއެކު ސީއެންއެން، އެޗްބީއޯ، ޓީބީއެސް، ހޫލޫ، ޑީސީ އެންޓަރޓައިންމެންޓް، ވޯނަރ ބްރަދަރސްފަދަ ކުންފުނިތައް އޭ. ޓީ. އެންޑް ޓީގެ ދަށަށް ދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން މަޝްހޫރު ފްރަންޗައިޒްތައް ކަމަށްވާ ގޭމް އޮފް ތްރޯންސް އަދި ވޮންޑަރ ވުމަންފަދަ ބްރޭންޑްތައް އޭ. ޓީ. އެންޑް ޓީގެ ބާރުގެ ދަށަށް ދާނެއެވެ. 

މިޑީލް ހުއްޓުވުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ އޭ. ޓީ. އެންޑް ޓީއާއި ޓައިމް ވޯނަރ ކޮޅަށް ނިމުނުނަމަވެސް، މައްސަލަ އިސްތިއުފާންކުރުމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރަށް 2 މަސްދުވަސް ލިބޭނެއެވެ. އެމައްސަލައިގައި ދެން ހަދާނެ ގޮތަކާއިމެދު މަޝްވަރާކުރަމުންދާކަމަށް އެމެރިކާ ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ގަޑިއިރު ކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް