އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނު މައްސަ
އިސްރާއީލު ބަލައިގެންފައި އޮތް އޮތުން އިޔާދަކުރަންޖެހިދާނެ: ފަލަސްތީން
 
ރައީސް އައްބާސް ވިދާޅުވީ އިސްރާއީލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސްކަމަށް ހަދައިފިނަމަ ދެ ދައުލަތް ގާއިމްކުރަން ހުރަސް އެޅޭނެކަމަށް
ކ. މާލެ |
ރައީސް އައްބާސް: އިސްރާއީލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސްކަމަށް ހަދައިފިނަމަ ދެ ދައުލަތް ގާއިމްކުރަން ހުރަސް އެޅޭނެކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވި.
ގޫގުލް

ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ސަރުކާރުން އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގުދުސްއަށް ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ އިސްރާއީލަކީ ދައުލަތެއްކަމަށް ބަލައިގެންފައި އޮތް އޮތުން އަނބުރާ ގެންދަން ޖެހިދާނެކަމަށް ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. 

އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމަށް އިންތިޚާބް ވެފައިވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕަށް ލިއުއްވި ސިޓީއެއްގައި، އައްބާސް ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް އަމަލު ކުރައްވައިފިނަމަ އދ. އިން އެ މައްސަލައިގައި އަދާކުރާ ދައުރުގެ ހައިސިއްޔަތާމެދު ސުވާލު އުފެދުމުގެ އިތުރުން ދެ  ދައުލަތް އުފެއްދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްވެސް ނާކަމިޔާބު ވެގެންދާނެކަމަށެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު މަގާމާ ހަވާލުވެ ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެފައިވަނީ އިސްރާއީލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސްކަމުގައި ހަމަޖައްސައި ތެލްއަވީވްގައި ހުރި އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ގުދުސްއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ލަފާ އަރުއްވާނެކަމަށެވެ.

އެމެރިކާ އަދި އދ.ގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުންވެސް އިސްރާއީލުގެ ވެރިރަށަކީ ގުދުސްކަމަށް ނުދެކޭއިރު އިސްރާއީލާ ފަލަސްތީނުގެ ޒަމާންވީ ހަމަނުޖެހުމުގައި ގުދުސްގެ ހައިސިއްޔަތަކީ އެންމެ ބޮޑު އެއް ބަހުސެވެ.

ޓްރަމްޕްގެ ވާހަކައަށް އިސްރާއީލުން ތާއީދު ކުރާއިރު އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސުންނަށްވެސް އިސްރާއީލުން އެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހިތްވަރު ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ތާއީދެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.

އައްބާސް ވިދާޅުވީ އެމެރިކާ އެމްބަސީ ގުދުސްއަށް ބަދަލުކޮށްފިނަމަ އެޅޭނެ އެތައް ފިޔަވަޅުތަކެއް ހުންނާނެ ކަމަށާއި އެކަމާ އަރަބި ގައުމުތަކާ ވާހަކަދައްކާނެ ކަމަށެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެއް ފިޔަވަޅަކީ އިސްރާއީލަކީ ދައުލަތެއްކަމަށް ބަލައިގެންފައި އޮންނަ އަތުން އަނބުރާ ގެންދިއުންކަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. ނަމަވެސް އެހިސާބަށް ކަންތައް ނުދާނެކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށާއި އެމެރިކާއަށް ދެން  އަންނަ ސަރުކާރާއެކުވެސް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމަށް އައްބާސް ވިދާޅުވި އެވެ. 

އިސްރާއީލް އަދި ޕަލަސްޓައިން ލިބަރޭޝަން އޮގަނައިޒޭޝަން(ޕީއެލްއޯ) އިން އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކު ބަލައިގަތީ 1993ގައި އޮސްލޯ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved