raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ބްރެޑް ޕިއްޒާ ކަޕް
 
އެންމެ 15 މިނެޓުން ތައްޔާރު ކޮށްލެވޭ ޕިއްޒާއެއް
ރިފްޤާ އަބްދުލް ވައްހާބް
4,162
ކ. މާލެ |
27 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 21:03
ބްރެޑް ޕިއްޒާ ކަޕް
ޓޭސްޓްމޭޑް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  1. 12 ބްރެޑް ސްލައިސް
  2. އެއް ޖޯޑު ބޯންލެސް ޗިކަން (ކައްކާފައި)
  3. އެއް ފިޔާ (ކުޑަ)
  4. އެއް ކެޕްސިކަމް (ކުޑަ)
  5. އެއް ޓޮމާޓޯ
  6. 2/1 ސައިސަމްސާ ޗިލީ ފްލޭކްސް
  7. 3/1 ސައި ސަމްސާ އޮރެގާނޯ
  8. 4/1 ޖޯޑު ޓޮމާޓޯ ސޯސް / ޕިއްޒާ ސޯސް
  9. 2/1 ޖޯޑު މޮޒެރެއްލާ ޗީޒް
  10. ލޮނު ރަހަދޭވަރަށް

ހައްދަވާނެގޮތް:

ފުރަތަމަ ކަޕްކޭކް ޕޭންގައި ބަޓަރ ހާކާފައި ބަހައްޓާށެވެ. އެއަށް ފަހު ޕާން ސްލައިސް ކަޓަރަކުން ވައްކޮށް ކެފުމަށް ފަހު ޓްރޭގައި އަތުރާލާށެވެ. ދެން ވަކި ބޯތައްޓެއްގައި ޗިކަން، ފިޔާ، ކެޕްސިކަމް، ޓޮމާޓޯ، ޗިލީ ފްލޭކްސް، އޮރެގާނޯ އަދި ލޮނު އެއްކޮށްފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ޕޭންގައި އަތުރާފައި ހުރި ޕާންތަކުގެ މެދަށް ޓޮމާޓޯ ސޯސް ނުވަތަ ޕިއްޒާ ސޯސް އެޅުމަށް ފަހު އެއްކުރި ޗިކަންކޮޅު އަޅާފައި މައްޗަށް ޗީޒްކޮޅަކާއި ޗިލީ ފްލޭކްސްކޮޅެއް އަޅާށެވެ.

ދެން އަވަން 200 ޑިގްރީގައި ބަހައްޓައިގެން ޕްރީހީޓް ކުރުމަށް ފަހު 12-10 މިނެޓް ވަންދެން ފިހެފައި ހޫނުކޮށް ހުއްޓާ ފަރިއްކުޅުވާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
22 މެއި 2019 | ބުދަ 23:04
ފުޑް ލަވަރ
ކިހިނެއްތަ އެކަޕްކޭކް ޝޭޕައް ޕާން ހާދާލާނި. ފޮޓޯ ހުރިނަމަ އަދި ވަރަށް އުފާވާނެ. ޝުކުރިއްޔާ