raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ބީފް ސަބްމެރިން
 
ބީފް ސަބްމެރިން ތައްޔާރު ކުރާނެ ގޮތް
 
ރާއްޖޭގަ އެންމެ ހިނގާ ރެސިޕީ
ރިފްޤާ އަބްދުލް ވައްހާބް
10,577
ކ. މާލެ |
27 މެއި 2018 | އާދީއްތަ 15:04
ބީފް ސަބްމެރިން
ޓޭސްޓްމޭޑް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

 1. އެއް ބްރެޑް ލޯފް                      
 2. ދެ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ސޯޔާ ސޯސް
 3. އެއް ޖޯޑު ބީފް                       
 4. 2/1 ސައި ސުމުސާ ޗިލީ ފްލެކްސް
 5. އެއް ކެޕްސިކަމް                       
 6. ދެ މޭޒުމަތީ ސަމްސާ އޮލިވް އޮއިލް
 7. 1/2 ފިޔާ                          
 8. 1/2 ސަމުސާ ލޮނު 
 9. ދެ ލޮނުމެދު
 10. އެއް ލެޓިއުސް
 11. ޗީޒް ސްލައިސް
 12. މަޔޮނައިޒް ( ސަބްމެރިން އަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ )

ހައްދަވާނެގޮތް:

ފުރަތަމަ ތަވަޔަށް ތެޔޮފޮދު އެޅުމަށްފަހު ލޮނުމެދު ކޮޅު އަޅާފައި އިރުކޮޅެއް ވުމުން ޗިލީ ފްލެކްސް އަޅާފައި ދެން ފިޔާ ކޮޅު އަޅާށެވެ. ފިޔާ ކޮޅު ރަނގަޅަށް ރަތް ވުމުން ބީފް ކޮޅު އަޅާފައި ރޯފިލުމުން ކެޕްސިކަމް ކޮޅު ކިއުބްގޮތަށް ކުދިކޮށް ކޮށާފައި އަޅާށެވެ. ދެން ހުރިހާ އެއްޗެހި ރޯފިލުމުން ސޯޔާސޯސް އަޅާ ލޮނު ހެޔޮވަރުކޮށްލާށެވެ.

ދެން ސަބްމެރިން ބަން މެދުން ފަޅާފައި ދެފަރާތުގައި މަޔޮނައިޒް ހޭކުމަށް ފަހު ދަށް ބަޔަށް މަސްކޮޅު އަޅާފައި މައްޗަށް ލެޓިއުސް ކޮޅެއް އަޅާފައި މަތީ ބައިގެ މެދުގައި ޗީޒް ސްލައިޒް ހިމަދިކޮށް އަތުރާފައި އަނެއްބައިގެ މަތީގައި ބާއްވާށެވެ. ދެން މެދުން ކުޑަކޮށް ކަތިކޮށް ކަފާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
100%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް