raajjemv logo
ރޯދަ ބަދިގެ
ނޯ ބޭކްޑް ޗޮކްލެޓް ސްވިސް ރޯލް
 
ނޯ ބޭކްޑް ޗޮކްލެޓް ސްވިސް ރޯލް ހަދާނެ ގޮތް
ރިފްޤާ އަބްދުލް ވައްހާބް
3,165
23 މެއި 2018 | ބުދަ 10:06
ކ. މާލެ
ނޯ ބޭކެޑް ޗޮކްލެޓް ސްވިސް ރޯލް
ޓޭސްޓްމޭޑް

ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  1. 35-30 މާރީ ބިސްކޯދު
  2. ½ ޖޯޑު ކިރު
  3. ހަތަރު މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮކޯ ޕައުޑަރ
  4. އެއް މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮފީ
  5. ދެ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޕައުޑަރ ޝުގަރ
  6. ދެ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރ

ފިލިންގ އަށް ބޭނުންވާނެ ތަކެތި:

  1. އެއް ޖޯޑު ކާށި ހުނި (ހިމުންކޮށް މުގުރާފައި)
  2. ތިން މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ކޮންޑެންސް މިލްކް
  3. ދެ މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ޕައުޑަރ ޝުގަރ

ހައްދަވާނެގޮތް:

ބިސްކޯދުތައް މުގުރާފައި ކޮކޯ ޕައުޑަރާއި ކޮފީކޮޅާއި ބަޓަރާއި ހަކުރު އެއްކޮށްފައި މިލްކް އަޅައިގެން މޮޑެފައި ބަހައްޓާށެވެ. ދެން ފިލިންގ އަށް ބޭނުންވާ ހުރިހައި ތަކެތި އެއްކޮށްލާށެވެ. އަދި ބޭކިން ޕެޕަރ ގައި ބަޓަރ ހާކާފައި ބިސްކޯދު މިކްސް އޭގެ މައްޗައް އަޅައި 3 ސެންޓިމީޓަރު ހުންނަ ވަރަށް ބޯކޮށް ދަމާފައި އޭގެ މައްޗަށް ފިލިން އެޅުމަށްފަހު ރޯލެއްހެން އޮޅާލާށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް