ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 14:53
މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ހުރި ގަސްތައް ކަނޑާލާފައި
މާލޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ހުރި ގަސްތައް ކަނޑާލާފައި
ޓްވިޓަރ
މާލޭގައި ހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައް
މާލޭގައި ހުރި ދުވަސްވީ ބޮޑެތި ގަސްތައް ސަރުކާރުން ކަނޑާތީ ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އިންތިހާއަށް!
އާރޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައި ހުރި ބައެއް ގަސްތައްވެސް ވަނީ ކަނޑާލާފައި
ބްރިޖް ސަރަހައްދު ޕާކްގައި ހުރި ގަސްތަކެއްވެސް ކަނޑާލާފައިވޭ
ގާޑިޔާތައް ނެގުމަށް ފަހު އެ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ގަސްތައް ވަނީ ކަނޑާލާފައި

މާލޭގައި ހުރި ދުވަސްވީ ބޮޑެތި ގަސްތައް ކަނޑަމުންދާތީ އެކުމުގެ ޝަކުވާތައް ބޮޑުވެ، ރައްޔިތުން ނުރުހުން ފާޅު ކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް ސަރުކާރުން އެކަމާ މާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދިނެވެ. 

މާލޭގައި އެކިއެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި، ހާއްސަކޮށް މާލޭގެ އިރާއި ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ވަށައިގެން ހުރި ދުވަސްވީ ބޮޑެތި ގަސްތައް ސަރުކާރުން ދަނީ ކަނޑަމުންނެވެ. 

ބްރިޖް ސަރަހައްދުގެ ޕާކްގައި ހުރި ގަހެއް ކެނޑުމުގައި 

ސަރުކާރުން ހިންގާ ތަރައްގީގެ ޕްލޭންތަކެއްގެ ދަށުން ގާޑިޔާތައް ހިމެނޭ މާލޭގެ ދެކުނު ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ގަސްތައް ކަނޑުމަށް ފަހު ވަނީ ބިމާ ހަމަކޮށްފަ އެވެ. އެ ސަރަހަދުގައި ހުރި ހުރިހާ ގަސްތަކެއް ކެންޑުމަށް ފަހު، ސަރުކާރުން ދަނީ އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖްގެ ނަމުގައި އެސަރަހައްދު ތަރައްގީ ކުރަމުންނެވެ. 

މީގެއިތުރުން ބްރިޖް ސަރަހައްދު ހިމެނޭ ޕާކް ސަރަހައްދާއި އާރޓިފިޝަލް ބީޗް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ހުރި ދުވަސްވީ ބޮޑެތި ގަސްތައް ކަނޑަމުން ދަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ކަމަށް ވެއެވެ. އެއީ ބްރިޖްގެ މަޝްރޫއުނިމޭއިރު، އެސަރަހައްދުގެ މަގުތައް ވެސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށް ވެއެވެ. 

މާލޭގެ ދެކުނު ސަރަހައްދު

ރައްޔިތުން ބުނަމުން ދަނީ މާލޭގެ އެކިއެކި ސަރަހައްދުތައް ތަރައްގީ ކުރި ނަމަވެސް ގަސްތައް ވީހާވެސް ނުކަނޑާ ކަންކަން ކުރެވޭނެ ގޮތަކަށް ކަންކަން ރާވާލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެއަކީ ހޫނުގަދަ، ހާއްސަކޮށް މާލޭގެ ހޫނުކަން އިންތިހާއަށް މައްޗަށް ދާއިރު ގަސްތައް ކެނޑުމުން އޭގެ އަސަރު އިންތިހާއަށް ފޯރާނެ ކަމަށް ވެސް ރައްޔިތުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. 

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ފަސް އަހަރުގެ ދައުރު މިއަހަރު ނިމޭއިރު، މި ސަރުކާރު ވެފައިވަނީ އެންމެ ގިނައިން މާލޭގައި ހުރި ގަސްތައް ކެނޑި ސަރުކާރަށެވެ.  މިސަރުކާރުން ވަނީ ރާއްޖޭގެ އާސާރީ ތަނެއް ކަމަށްވާ ސަލްޓަން ޕާކްގައި ހުރި ދުވަސްވީ ބޮޑެތި ގަސްތަކެއް ކަނޑާ ބިމާ ހަމަކޮށްލާފަ އެވެ. މީގެއިތުރުން ރައީސް ނަޝީދުގެ ސަރުކާރުން މާލެ ފެހި ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އިންދި ފެންފޯއް ރުއްތައް ކަނޑާ ބިމާ މަހަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް މާލޭގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގަސްތައް ކަނޑާފައި ވެއެވެ.

ނަމަވެސް މިކަމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަޅާލާތަނެއް ނުފެނެ އެވެ. ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ހުރި ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ކުރާ މިޒާތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ބެލޭނެ ނުވަތަ ބަހެއް ބުނެލާނެ މުއައްސަސާއެއް ނެތެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 12:31
ތިމަންނަ
ކަލޭމެން މޮޔަވަނީތަ ދެން އިންދާނީ ރާއްޖެއާއި ގުޅޭކަހަލަ ޕްލާސްޓިކް ގަސް
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 10:02
ތަކުރު
ގަސްތައް ކަނޑަނީ ކީއްކުރަން ކަން ހަމަ ނޭގިގެން ބާ މިއާޓިކަލް މިލިޔުނީ ސަރުކާރުން ގެންނަމުންދާ ތަރައްޤީ ހަޖަމް ނުވިޔަސް މިދެން ބޮޑުވަރު