ކ. މާލެ
|
8 އޭޕްރިލް 2018 | އާދީއްތަ 12:05
ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ ފަސް މީހުން
ފުލުހުން ހޯދަމުންދާ ފަސް މީހުން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
ފިލައިގެން އުޅޭ މީހުން ހޯދުން
ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ފަސް މީހަކު ހޯދަނީ
މި ފަސް މީހުން ހޯދަމުން ދަނީ ތަފާތު އެކި މައްސަލަތަކަކާއި ގުޅިގެން

ރ. މަޑުއްވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކަކާ ގުޅިގެން އެކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާ ފަސް މީހަކު ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް އަމުރުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ ފަސް މީހުން ހޯދަން ފުލުހުން އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އަމުރުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަމުންދަނީ ރ.މަޑުއްވަރި، ތޯތާގެ، މުހައްމަދު ނަހްޔާން (26އ) އާއި ރ.މަޑުއްވަރި، ސަންލައިޓް، މުހައްމަދު ނާޢިލް (35އ) އާއި ރ.މަޑުއްވަރި، މީޒާން، އިސްމާއީލް ސިރުހާން (22އ) އާއި ރ.މަޑުއްވަރި، ނޫރަންގެ، އަބްދުއްޝަހީދު އަބްދުލްހާދީ (33އ) އަދި ރ.މަޑުއްވަރި، ވައިމަތި، ހުސައިން ކައުސަރު (31އ) ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިފަސް މީހުންގެ ތެރެއިން މުހައްމަދު ނަހްޔާން ހޯދަމުންދަނީ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ އަމަން ނަގާލުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން، ރ. މަޑުއްވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާތީ ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން އޭޕްރީލް މަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް އެ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

މުހައްމަދު ނާއިލް ހޯދަމުންދަނީ ދައުލަތަން ދައުވާކުރާ ވައްކަންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން، މަޑުއްވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމަށް ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައި ނުވާތީ، ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން އޭޕްރީލް މަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:30 އަށް އެ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

އިސްމާއީލް ސިރުހާން ހޯދަމުންދަނީ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ފުލުހުުންގެ ދައުރު އަދާކުރަން ހުރި މީހަކަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި ގުޅިގެން، މަޑުއްވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރުމަށް ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާތީ، ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން އޭޕްރީލް މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އެ ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އަބްދުއްޝަހީދު އަބްދުލްހާދީ ހޯދަމުންދަނީ ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ޑައިމޯފިން ބޭނުންކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި ގުޅިގެން، މަޑުއްވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާތީ، ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން އޭޕްރީލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި އަދި ހުސައިން ކައުސަރު ހޯދަމުންދަނީ ދައުލަތުން ދަޢުވާކުރާ އިތުބާރުކުރެވޭ މަގާމެއްގައިހުރެ ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ޖިންސީ އަމަލު ހިންގުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި ގުޅިގެން، މަޑުއްވަރީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ހާާޒިރުކުރަން ބޭނުންވެ ހާޒިރުކުރެވިފައިނުވާތީ، ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން އޭޕްރީލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:30 އަށް އެ ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މިފަސް މީހުންނާ ގުޅޭ އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ ޕޮލިސް ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ނަމްބަރު 9991442 އަށް ގުޅުއްވައި ހިއްސާކުރެއްވުން އެދޭ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް