ކ. މާލެ
|
7 އޭޕްރިލް 2018 | ހޮނިހިރު 13:24
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުކުންނަނީ
ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނުކުންނަނީ
ރާއްޖެ އެމްވީ
ސުޕްރީމް ކޯޓު
ވަގުތީ އަމުރަކުން 12 މެމްބަރުން ހުއްޓުވިތާ ދޮޅު މަސް، އަދިވެސް ހައްލެއް ނުލިބި!
ބޭއްވީ އެންމެ އަޑުއެހުމެއް، ދެން އޮތީ ހުކުމް
އެ އަމުރަށް މަހަކާއި 20 ދުވަސް ވަނީ ވެފައި
ވަގުތު އަމުރު ނެރުނީ ފެބްރުއަރީ 18ގައި

ގޮނޑީގެ މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސާފު ނިޔާއެއް ކަނޑައަޅައި ނިމެންދެން، ވަގުތީ ހައްލެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރަކު މަޖިލީހަށް ވަޑައިނުގެންނެވޭ ގޮތަށް ނެރުނު ވަގުތީ އަމުރަށް ފަހު، ދާއިމީ ހައްލެއް ނުލިބި ދިގުލައިގެންގޮސްފި އެވެ.

ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ 12 މެމްބަރަކު މަޖިލީހަށް ވަޑައިގަތުން މަޑުޖައްސާލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުނީ، އެކެއް ފެބްރުއަރީގެ އަމުރުގައި ހިމެނޭ ތިން ބައެއް ބާތިލު ކުރުމަށް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ. މެމްބަރުންނަށް ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިނުވެވޭ ގޮތަށް ވަގުތީ އަމުރު ނެރުނީ މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ 18 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެ އަމުރު ނެރުނުތާ މިއަދަށް އެއް މަހާއި 20 ދުވަސް ވަނީ ފާއިތުވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ވަގުތީ އަމުރު ދެމި އޮންނާނީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގައި ޝަރުއީ އުސޫލުތަކުގެ މައްޗަށާއި ބާވަތަށް ބަލައި އެ ކޯޓުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމަންދެން ކަމަށް އެ ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ގޮނޑީގެ މައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބޭއްވީ އެންމެ އަޑުއެހުމެކެވެ. އެ އަޑުއެހުމަށް ފަހު ދެ ހަފްތާ ވަނީ ފާއިތުވެގެން ގޮސްފައެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިއްބެވި ތިން ފަނޑިޔާރުން ބައްލަވާ އެ މައްސަލާގައި ބުނެފައި ވަނީ ދެން އެ މައްސަލާގައި އިތުރު ކަމެއް ސާފު ކުރަން ނެތްނަމަ، އޮންނާނީ ހުކުމް ކުރުން ކަމަށެވެ.

އެ މައްސަލާގައި ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން އެދިފައި ވަނީ ފްލޯކްރޮސް ކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ އަހަރު ކުރި ހުކުމް، ބާތިލުވެއްޖެ ކަމަށް ފެބްރުއަރީ އެކެއްގައި ކުރި އަމުރުގައިވާ ބުނެފައިވާތީ، އެ ނިންމުން ބާތިލުކޮށް ދިނުމަށެވެ. އަދި އެއްވެސް ކޯޓަކަށް ފަނޑިޔާރަކު އައްޔަން ކުރާނީ ސުޕްރީމް ކޯޓްގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށް ބުނާ ބުނުން، ފެބްރުއަރީ އެކެއްގެ އަމުރުން ބާތިލު ކޮށްދިނުމަށް ވެސް ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އޮފީހުން އެދިފައިވެެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑީގެ ސައްހަކަމާމެދު ސުވާލު އުފައްދައި، މަޖިލީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ އަސްކަރީ މީހުން މެދުވެރިކޮށް، އެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިކުރުން ހުއްޓުވާފައިވާތާ އަހަރެއްހާ ދުވަސްވަނީ ވެފައެވެ. ބާރަ މެމްބަރުން ބައިވެރިނުކޮށް، މިދިޔަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި ބިލްތަކާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން މަޖިލީހަށް ވަނީ ބޭފުޅުން އައްޔަން ކޮށްފައެވެ. އެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުގައި ތަމްސީލު ކުރުން ހުއްޓުވުމަކީ އެ މެމްބަރުން ތަމްސީލު ކުރާ 60،000 ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ނިގުޅައިގަތުން ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
- ކޮމެންޓް