ހުކުރު 07 އޯގަސްޓު 2020
10 އަހުލިހަ
1441 ޒުލްޙައްޖު 17
ފަތިސް 04:47
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:33
އިރުއޮއްސޭ 18:22
އިޝާ 19:37
ހުސްނުއް ސުއޫދު

އަނިޔާވެރި ވެރިންނަށް ކިޔަމަންވާކަށް ނުޖެހޭ: ސުޢޫދު

  • މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖަވާބުދާރީކުރުވަން މަސައްކަތްކުރުމަކީ ބަޣާވާތެއް ނޫން: ސުޢޫދު

ކ. މާލެ | 15 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުދަ 00:39 | 2,596

ކުނޫޒުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި ބައިވެރިވި ބޭފުޅުން. ކ-ވ: އޛ އަނާރާ ނަޢީމް، ޑރ އަބްދުލްމަޖީދު އަބްދުލްބާރީ، އޛ ހުސްނުއްސުޢޫދު - ރާއްޖެ އެމްވީ

އަނިޔާވެރި ވެރިޔަކަށް ކިޔަމަންވާން ނުޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަދި މަޝްހޫރު ޤާނޫނީ ވަކީލު ހުސްނުއްސުޢޫދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މ. ކުނޫޒުގައި ބޭއްވި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ހުސްނުއްސުޢޫދު ވިދާޅުވީ ރައްޔިތުން ވެރިޔަކަށް ކިޔަމަންވާން ޖެހޭނީ ޢަދުލުވެރި ވެރިޔަކަށް ވާނަމަކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ ވެރިޔަކަށް ކިޔަމަންވާން ނުޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ގޮތުން ވެރިންނަށް ކިޔަމަންވުމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސުޢޫދު ވިދާޅުވީ ވެރިންނަށް ކިޔަމަންވާން ޖެހެނީ ވެރިންނަކީ ރައްޔިތުންނާއި ރަހުމަތްތެރި ބައެއްނަމަ ކަމަށެވެ. އަދި ދުޝްމަނުންނަށް ކިޔަމަން ވާން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި، ވެރިކަމުގައި ހުންނަ މީހަކީ ރައްޔިތުންގެ ދުޝްމަނެއްނަމަ، އެވެރިއެއްގެ އަމުރަށް ކިޔަމަން ވާން ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއިއެކު، ޝަރުތުތަކެއް ނެތި، މުތުލަޤަށް ވެރިންނަށް ކިޔަމަންވުން ޝަރީޢަތުގައިވެސް ނޯންނަކަމަށްވެސް ސުޢޫދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުޢޫދު ވިދާޅުވީ މިޒަމާނުގެ ދުސްތޫރީ ނިޒާމެއްގައި ވެރިޔަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޤާނޫނުތައް ކަމަށެވެ. އަދި އިސްލާމީ ދައުލަތެއްގައި ކަންކަން ހުއްދަކޮށް، މަނާކުރާ ވެރިޔަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތް ކަމަށް ވެސް ސުޢޫދު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެހެން ކަމުން ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރެއިން ވެރިއެއްގެ ނުވަތަ ރައީސެއްގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވެގެން ރައްޔިތަކު ކުށްވެރިނުވާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ޤާނޫނާއި ޚިލާފް ކަންކަން ހުއްޓުވުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ވެސް ހައްޤެއްކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސުޢޫދު ވިދާޅުވީ، އެކަން ކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ފުރުސަތު ނުދިނުމަކީ ވެރިން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި ޚިލާފަށް ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ހަމައެއާއިއެކު، އަނިޔާވެރި ވެރިންގެ އަނިޔާއަށް ކެތްތެރިވެގެން ރައްޔިތުން ތިބެން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި، ވެރިން ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް ރައްޔިތުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސިޔާސީ މަސްރަހުގައި ދެކެވޭ އެކިވާހަކަތަކަށް އިޝާރާތްކުރައްވައި ސުޢޫދު ވިދާޅުވީ ދައުލަތުގެ ވެރިންނާއި އިދާރާތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވޭނެ ނިޒާމްތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ އިތުބާރުގެ މައްސަލަ މިސާލެއްގެ ގޮތުގައި ނަންގަވަމުން ސުޢޫދު ވިދާޅުވީ އިތުބާރުގެ މައްސަލައަކީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް މެމްބަރުން ކުރެއްވި މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އެއީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅު ވެރި ޙަރަކާތެއް ނުވަތަ ބަޣާވާތެއް ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ.

ވެރިންނަށް ކިޔަމަންވުމާއި ގުޅޭގޮތުން އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ޕެނަލް ޑިސްކަޝަނެއް ބޭއްވިއިރު، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމްއިން ބުނަމުންދަނީ ސަރުކާރަށް ކިޔަމަންވުމަކީ ވާޖިބެއް ކަމަށާއި، އިދިކޮޅު ހަރަކާތްތަކަކީ ދައުލަތާއި ދެކޮޅު ހަރަކާތްތަކެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.