raajjemv logo
ގައުމީޓީމު
ގައުމީޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ނެގުމުގައި އެއްވެސް ނުފޫޒެއް ނެތް: ސްޓެވާޓް
 
ފާޑު ކިޔަން ޖެހޭނީ އޭނާއަށް ކަމަށް ކޯޗު ބުނެފައިވެ
 
ކޯޗު ބުނެފައިވަނީ އެއީ އޭނާގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި އެ ޒިންމާ އެހެން ބަޔަކު އަދާކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް
އަހްމަދު ސާއިފް ޝިޔާދް
1,772
ކ. މާލެ |
9 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 17:42
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް
އެފްއޭއެމް

ގައުމީޓީމުގެ ސްކޮޑަށް ކުޅުންތެރިން ނެގުމުގައި އެއްވެސް ބައެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތް ކަމަށް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑަރެން ސްޓެވާޓް ބުނެފިއެވެ.

ސްޓެވާޓް މިހެން ބުނެފައިވަނީ އޭޝިއަން ކަޕްގެ ކޮލިފައިންގައި ފަލަސްތީނާއި ދެކޮޅަށް ރަށުން ބޭރުގައި ރާއްޖެ ކުޅެން ހަމަޖެހިފައިވާ މެޗުގެ ކުރިން އެފްއޭއެމް ހައުސްގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ސްޓެވާޓް ބުނެފައި ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ނަގަނީ އޭނާ ކަމަށާއި އެކަމަށް އޭނާއަށް އިރުޝާދު ދެނީ އޭނާގެ ކޯޗިން ސްޓާފުން ކަމަށެވެ. އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްއާއި އެ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ނުފޫޒުން އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ޓީމަށް ނަގާފައި ނުވާނެ ކަމަށް ވެސް ސްޓެވާޓް ބުނެފައިވެއެވެ.

ގައުމީ ކޯޗު ބުނެފައިވަނީ އެއީ އޭނާގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި އެ ޒިންމާ އެހެން ބަޔަކު އަދާކުރުމަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ނަގާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން އެފްއޭއެމް ބަދުނާމުކޮށް މީހުން ވާހަކަ ދެއްކުމަކީ ގަބޫލު ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލަށް ވެސް ސްކޮޑަށް ނަގާ ކުޅުންތެރިން ނެގޭނެ ކަމަށް ސްޓެވާޓް ބުނެފައިވެއެވެ.

އޭނާ ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ނެގުމާ ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ހިތްހަމަނުޖެހުމެއް އޮތްނަމަ އޭނާ އެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ނަގާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ފާޑުކިޔަން ޖެހޭނީ އެފްއޭއެމްއަށް ނޫން ކަމަށާއި ފާޑު ކިޔަން ޖެހޭނީ އޭނާއަށް ކަމަށްވެސް ސްޓެވާޓް ބުނެފައިވެއެވެ.

ގައުމީ ކޯޗު މިބީދައިން ވާހަކަ ދައްކާފައިވާއިރު ފަލަސްތީނާއި ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމަށް ނެގި ސްކޮޑާއި ގުޅިގެން އެފްއޭމްއަށް ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުން އަންނަނީ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒު ވަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
9 ނޮވެންބަރ 2017 | ބުރާސްފަތި 22:22
ކުޑޭ
ޤައުމީ ޓީމޭ ކިޔާ އަނގަހުޅުވަން ލަދުގަނެބަލަ ކިތައް މެޗު ކުޅުނީ ކިތައްމެޗުން ބަލިވީ