ކ. މާލެ
|
23 އޯގަސްޓް 2017 | ބުދަ 19:37
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންމަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފް
ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންމަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފް
މުހައްމަދު ފަޒީން
ގުޅިފައިވާ ސިޔާސީޕާޓީތައް
މަސީހުގެ ނޯ ކޮންފިޑެންސް ވޯޓް ނުނަގާ އެހެން ކަމަކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން: ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތައް
 
އެކަން ނުކޮށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން އިތުރުކަމަކަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެ
 
މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކުރަންވީ ކަމަކީ މަސީހުގެ ވޯޓް ތާވަލް ކުރުން

 

މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބުދުﷲ މަސީހު މުހައްމަދުގެ ނޯ ކޮންފިޑެންސް ވޯޓް ނުނަގާ އެހެން ކަމަކަށް ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުން ބުނެފިއެވެ.

 

ބުދަ ދުވަހު ގުޅިފައިވާ ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން މާފަންނު ކުނޫޒްގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ޖަލްސާތަކަކީ ސީދާ ޣައިރު ގާނޫނީ ޖަލްސާތަކެއް ކަމަށެވެ.

 

"ވަރަށް ސާފުކޮށް އެބައޮތް  އަޅުގަނޑުމެން 45 މެންބަރުން ސޮއިކޮށް މަސީހުގެ އިތުބާރު ނެތް މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ވައްދާފައި. އެމައްސަލަ އެހެން އޮއްވާ އެ ނޯކޮންފިޑެންސް ވޯޓް ތާވަލް ނުކޮށް އެހެން ކަމަކަށް ފުރުސަތެއް ނުދޭވޭނެ" މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ހައްޔަރު ކޮށްފައިތިބި މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުން ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރު ނުކުރާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ، މީގެ ކުރިން ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބި މެންބަރުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރުކުރާކަމަށެވެ. މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ޖަލްސާތަކަށް ހައްޔަރުކޮށްފައި ތިބި މެންބަރުން ހާޒިރުކުރަން ޖެހޭނީ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނުވަތަ ސެކްރެޓޭރިއޭޓުން އަންގައިގެން ނޫނެވެ. އެގޮތުން މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކަށް ދިއްގަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ފާރިސް މައުމޫނު ހާޒިރުނު ނުކުރުމަކީ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ތަކާއި އަދި ގާނޫނު އަސާސީއާއި ވެސް ސީދާ ޚިލާފަށް ކުރައްވާ ކަމެއް ކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އަދި ހަ މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކަނޑަނޭޅޭނޭ ކަމަށާއި، އެކަމަމާއި މެދު ސްޕްރީމް ކޯޓުން ގޮތެއް ނުނިންމާހާ ހިނދަކު އެ ހަ މެންބަރުން ވެސް މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާތަކުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަނެވޭނޭ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ..

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް ސިފައިންގެ މަރުކަޒަކަށް ބަދަލުކޮށް، އަންގާރަ ދުވަހު ވެސް އަދި ބުދަ ދުވަހު ވެސް މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ވަނަނުދީ މަޖިލިސް ތަޅުލާފައި ހުންނަ ކަމަށެވެ.

 

މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ  މިއަދުގެ ހަގީގަތަކީ، މަޖިލީހުގެ 85 މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެބޭފުޅުންނަށް އޮތީ 28 ވޯޓު ކަމެވެ.  އެގޮތުން ލަންކާއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ސަފީރަށް  ރުހުން އޮތްތޯ ބެލުމަށް ބުދަ ދުވަހު ނެގި ވޯޓްގައި ލިބިގެން ދިޔައީ އެންމެ 28  ވޯޓެވެ.

 

 

އޭނާ ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ހުރިހާ މެންބަރުން ގެންގޮސް ޖަލަށް ލިޔަސް ދެން ސަރުކާރަށް މަޖިލީހުގެ ތެރެއިން 43 މެންބަރުން ހަމަ ނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ.  އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ކަންކަމަށް ސަރުކާރު ހިންގާ ޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ބައެއް  މެންބަރުންގެ ތާއީދު ވެސް ވަރަށް އަވަހަށް އަނެއްކާ ވެސް ލިބިގެންދާތަން ފެންނާނޭ ކަމަށް މަޚްލޫފް ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

  މަހްލޫފް ވިދާޅުވީ ރައީސް ޔާމީން ސައިޒްކޮށް ތޯލާ ފުޅިއަކަށްލާ ކަނޑަށް އެއްލާލާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް