raajjemv logo
ޕިރަމިޑު ޕްރޮމޯޝަން
ޕިރަމިޑު "ހޯލް ސޭލް" ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް
 
ސެޕްޓެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށްގެންދާނެ
ރިޒުނާ ޒަރީރު
2,593
ކ. މާލެ |
14 އޯގަސްޓް 2017 | ހޯމަ 22:16
ޕިރަމިޑުން "ހޯލް ސޭލް" ޕްރޮމޯޝަނެއް
ރާއްޖެއެމްވީ

ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ތަފާތު ގިނަ ބްރޭންޑްގެ މުދާ އެތެރެކޮށް ވިއްކަމުންގެންދާ ޕިރަމިޑުން "ހޯލް ސޭލް" ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

 

ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ޕިރަމިޑުގެ މާރކެޓިން މެނޭޖަރ މުހައްމަދު ސޮބާޙް ވިދާޅުވީ މިއީ ހޯލް ސޭލް ކަސްޓަމަރުންނަށް އަގު ހެޔޮކޮށް ތަކެތި ލިބޭނެ ގޮތް ހެދުމަށްޓަކައި ކުރިއަށްގެންދާ ވަރަށް ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން ތިން ބްރޭންޑަކުން މިޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ.

 

ސޮބާހް ވިދާޅުވީ މަންޗީ މާރީ، ރެޖިއާ، އަދި ގާރޑެން ފްރެޝްގެ ބްރޭންޑްތަކުން ކޮންމެ ފަސް ކޭހެއް ބައްލަވައިގަތުމުން އެއް ކޭސް ހިލޭ ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

 

އެގޮތުން މަންޗީ މާރީގެ ޗޮކްލެޓް މާރީ ބިސްކޯދާއި، ރެޖީއާގެ ހުރިހާ ރޭންޖެއްގެ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި، ގާރޑެން ފްރެޝްގެ ފަސް ރޭންޖެއްގެ ޕްރޮޑަކްޓްސް ވަނީ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ހިމަނާފައެވެ.

 

މީގެ އިތުރުން ވެސް ރީޓެއިލް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން މިޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ގަންނަ ކޮންމެ ކޭހަކާއި އެކީ ހިލޭ ގިފްޓް ޕެކެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ސޮބާޙް ވިދާޅުވިއެވެ.

 

ސެޕްޓެމްބަރ 15 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ކުރިއަށް ގެންދާ މިޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ތަފާތު އިވެންޓްތަކެއް މާލެއާއި އައްޑު ސިޓީ އަދި ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

 

އެގޮތުން މި އިވެންޓްތަކުގައި މި ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޑަކްޓްސްތައް ތަޖްރިބާ ކޮށްލުމަށް ފަހު ލަކީ ޑްރޯއެއްގައި ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް ވެަސް ޕިރަމިޑުން ބުންޏެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް