ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 16:20
 ޗައިނާ ގެ ގުއަންގޑޮންގގައި ފެންބޮޑުވެފައި
ޗައިނާ ގެ ގުއަންގޑޮންގގައި ފެންބޮޑުވެފައި
ޒިންހުއާ
ޗައިނާގައި ފެންބޮޑުވުން
ޗައިނާގެ ގުއަންގޑޮންގގައި ފެންބޮޑުވެ ގިނަބަޔަކު ގެދޮރު ދޫކޮށްދާން ޖެހިއްޖެ
 
މައިކޯރެއްގެ ފެންގަނޑު ފާއިތުވި 100 އަހަރުވެސް ނުއުފުލޭހާ ބޮޑަށް އުފުލޭނެ ކަމަށް އޮތީ ބަލާފަ

ޗައިނާގެ ގުއަންގޑޮންގަށް ބޯކޮށްވާރޭ ވެހި ބޮޑެތި ސަރަހައްދު ތަކެއްގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްލައްކަ ދިހަހާހެއްހާ މީހުން ގެތަކުން ނެރެ ރައްކާތެރި ސަރަހައްދު ތަކަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. ޗައިނާގެ އެންމެ އާބާދީ ބޮޑު ޕްރޮވިންސަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައިގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް ހަތަރު މީހުން ވަނީ މަރު ވެފައެވެ. އަދި ދިހަ މީހުން ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް މީޑިޔާ އަދި ސޯޝަލް މީޑިޔާއިން ފެންނަ ވީޑިއޯ ތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އެޕްރޮވިންސްގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ސަރަހައްދު ތަކެއްވަނީ ފެނުގެ އަޑީގައެވެ. އަދި އުނަގަނޑުތާފެނަށް ހުރި ފެންގަނޑުގައި އެހީތެރިން ލައިފް ބޯޓުތަކުގައި މީހުން ސަލާމަތް ކުރަމުން ދާތަން ފެނެއެވެ.

މިފަހަރުގެ ވިއްސާރައިގައި އެތައް މައި ކޯރު ތަކެއްވެސް ވަނީ ފުރިގެން ބަންޑުން ގޮސްފައެވެ. އެހެން ކަމުން ނުރައްކާ ވާވަރަށްވެސް ރަށުތެރޭ ފެންގަނޑު ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ބަލާ ހާލަތު މޮނިޓަރ ކުރަމުން ދާކަމަށް އިދާރާތަކުން ބުނެފައި ވެއެވެ. މިގޮތުން ގުއަންގޑޮންގ ގެ އުތުރުގައިވާ މައިކޯރެއްގެ ފެންގަނޑު ފާއިތުވި 100 އަހަރުވެސް ނުއުފުލޭހާ ބޮޑަށް އުފުލޭނެ ކަމަށް އޮތީ ބަލާފައެވެ.

ގުއަންގޑޮންގ ގެ ގިނަ ސަރަހައްދު ތަކަކީ ބިންތިރި ސަރަހައްދު ތަކެކެވެ. އެހެން ކަމުން މި ސަރަހައްދު ތަކުގައި ފަސޭހައިން ފެންބޮޑުވެއެވެ. ވީޑިއޯ ތަކުންފެންނަ ގޮތުގައި ބާރަށް އޮއެ ދެމެމުންދާ ފެންގަނޑުގެ ސަބަބުން ފާރުތަކާ ބްރިޖްތައްވެސް ވެއްޓެމުން ގޮސްފައިވެއެވެ.

ޗައިނާ ގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހުނު މީހުން ސަލާމަތް ކުރަނީ - ޒިންހުއާ

ގުއަންގޑޮންގަކީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ރޮގުން ކުރިއަރާފައިވާ ޕްރޮވިންސަކަށް ވާއިރު އެތަނުގައި އެކަނި 127 މިލިއަން މީހުން ދިރި އުޅެއެވެ. މޫސުން ގޯސް ވުމުގެ ސަބަބުން 1.16 މިލިއަން ގެއިން ކަރަންޓު ކެނޑުނު ނަމަވެސް 80 އިންސައްތަ ގެއަށް އެއްދުވަސް ތެރޭ އަލުން ކަރަންޓް ގުޅާ ދެވުނު ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފައި ވެއެވެ.

ޒިންހުއާ ނިއުސް އެޖެންސީން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި 110،000 މީހުން ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން 25،800 މީހުން ތިބީ އެކި ޝެލްޓަރ ތަކުގައެވެ. ގުއަންގޑަން ގައި އޮންނަ ބައިޔުން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް ޖައްސަން އަދި އެތަނުން ފުރަން އޮތް ގިނަ ފްލައިޓް ތަކެއްވަނީ ވެހެމުން ދިޔަ ބޯވާރޭގެ ސަބަބުން ކެންސަލް ކޮށް ނުވަތަ ޑިލޭ ވެފައެވެ. އަދި މަދުވެގެން ތިން ސިޓީ އެއްގެ ސްކޫލްތައްވެސް ވަނީ ބަންދު ކޮށްފައެވެ.

އެޕްރޮވިންސްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގެތަކަކާ އިމާރާތެއްވަނީ ވެއްޓިފައެވެ. ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭވަރަށް ވަނީ ހަލާވެފައެވެ. ސަރުކާރުން އަންދާޒާ ކުރާ ގޮތުގައި މިވިއްސާރައިގައި ލިބުނު ގެއްލުމުގެ އަގު 19.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެއެވެ.އަންގާރަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ވެސް ގުއަންގޑޮނގަށް މޫސުން ގޮސްވާނެ ކަމަށް މޫސުމާބެހޭ އިދާރާއިން ބުނެފައި ވެއެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް