ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 19:23
ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު
ރައީސް އޮފީސް
ވަޒީފާގެ ބިރުދެއްކުން
އެސް.އޯ.އީ ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމުގެ އަޑު ގަދަވަނީ
 
މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ މި ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން ހައްދުފަހަނައަޅައި ދާނެކަމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނޭ
 
ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ނޫނަސް އެތައް އެތައް މަޤާމުތަކަކުން މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި
 
ވަޒީފާއިން ކަނޑާލާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން އެމްޑީޕީން ފޯރުކޮށްދޭނެ

އެސް.އޯ.އީ ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދާކަމުގެ އަޑުތައް ދަނީ ގަދަވަމުންނެވެ.

އެކަން ހާމަ ކުރައްވައި އެމްޑީޕީގެ ޗެއަރޕަރސަން ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، އެސް.އޯ.އީ ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ގިނަ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް، ވަޒީފާގެ ބިރު ދައްކަމުންދާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން އެ ޕާޓީއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މިފަދަ ކަމެއް އެއްވެސް އެސް.އޯ.އީ އެއްގައި ހިނގާނަމަ އެކަމާ ގުޅޭ އެންމެހާ އަށް މަޢުލޫމާތު އެމްޑީޕީއަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް [email protected]  އަށް ހިއްސާކޮށްދިނުމަށް ފައްޔާޒު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، އެގޮތަށް ވަޒީފާއިން ކަނޑާލާ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭ އެހީތެރިކަން އެމްޑީޕީން ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށްވެސް ފައްޔާޒު ވިދާޅުވިއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި މިފަހުންވެސް އެތައް ބަޔަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީއަށް ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ރައީސް ޑރ މުޙައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ އެއްވެސް މީހަކު ނުޙައްޤުން ވަޒީފާއިން ވަކި ނުކުރައްވާނެ ކަމަށާއި، ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން މަޤާމުތަކުގައި ތިބި މީހުން އެކަމާ ހާސްވާން ނުޖެހޭނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެގޮތުން 200 އެތައް ރަށަކަށް ވަޑައިގެެން އެ ޔަޤީންކަން ދެއްވިފައިވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

އެހެންނަމަވެސް ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ނޫނަސް އެތައް އެތައް މަޤާމުތަކަކުން މީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިއެވެ. އެ ވާހަކަތައް އެކަންކަން ދިމާވި ފަރާތްތަކުން ގެންދަނީ ކިޔާދެމުންނެވެ.

ކުރީގެ ނާއިބުރައީސް ފައިސަލް ނަސީމްއާއެކު އއ.މާޅޮހަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގައި އެރަށު ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖަރ އަހްމަދު ލަތީފް އެމްޑީޕީއަށް މަރުހަބާކިޔުމަށް ބައްދަލުކުރުމުން ސަރުކާރުން މިވަނީ އޭނާވެސް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ އަނިޔާވެރި ސަރުކާރެއްކަމަށް ފައްޔާޒު ސިފަ ކުރެއްވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، ލ. މާބައިދޫ ސްޓޭޝަން މެނޭޖަރ ހަސަން ޝައުގީ ވެސް އެއްވެސް ޙައްގަކާނުލާ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާއިރު، ފާއިތުވި ދުވަސްތަކުގައި އެގޮތަށް ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރި މީހުންގެ ލިސްޓު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ފައްޔާޒު ވަނީ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓި ނެތި މިކަންކަން ހިނގަމުންދާއިރު، މެޖޯރިޓީ ލިބިއްޖެނަމަ މި ސަރުކާރުގެ އަނިޔާވެރިކަން ހައްދުފަހަނައަޅައި ދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އެމްޑީޕީ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލައިޒް ކުރަން މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
އިންތިޚާބުތަކުން އެމްޑީޕީ ބަލިވި ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއް ކުރުމަށްފަހު މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލަނީ
މިއީ އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ ވަގުތުކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަން: ފައްޔާޒު
21 ވަނަ ދުވަހުލާ ވޯޓަކީ ދިވެހިންގެ ހައްގުތައް ދަމަހައްޓާނީތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައަޅާނެ ވޯޓެއް - ފައްޔާޒް
ހަންކެޑެ ޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސްކުރާ ބޭންކާއެކު އެމްއެފްސީން ވަނީ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައި - ފައްޔާޒް
ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް މިދިޔަ ސަރުކާރުން ވަނީ ކަނޑާލާފައި: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ހަންކެޑެ މަޝްރޫޢު އަށް ފައިސާ ހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށާއި އެގްރީމެންޓްގައި ސޮއިނުކުރާކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ އަށް ފައްޔާޒް ރައްދު ދެއްވައިފި