ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2024 | ބުދަ 15:05
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އިންޑިއާ ސިފައިން
ހަފްތާ 14 ގެ ތެރެއިން އިސްކަންދެނީ މިހާރު ތިބި ސިފައިން ސިވިލިއަނުންނަށް ބަދަލު ކުރުމަށް: އެމްއެންޑީއެފް
 
މެއި 10 ގެ ފަހުން ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ސިފައިންނެއް ޤާއިމުވެ ނުތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިން
 
އިސްކަމެއް ދެނީ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެފައިވޭ

ހަފްތާ 14 ގެ ތެރެއިން އިސްކަންދެނީ މިހާރު ތިބި ސިފައިން ސިވިލިއަނުންނަށް ބަދަލު ކުރުމަށްކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ކާނަލް އަހުމަދު މުޖުތަބާ މުޙައްމަދު ވިދާޅުވީ، ރާއްޖޭގައި ތިބި ބޭރުގެ ސިފައިން ބޭރު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއާ އިންޑިއާގެ މަތީ ފެންވަރުގެ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ހެލިކޮޕްޓަރ ދުއްވަން ގެންނަ ސިވިލިއަނުން މިހާރު ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި، ދެން އޮތް ދެ ޕްލެޓްފޯމްގައި ތިބި ސިފައިންވެސް މެއި 10 ގެ ކުރިން ބަދަލުކޮށް ނިމެނޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުޖުތަބާ ވިދާޅުވީ، މި މަސައްކަތުގެ ދަށުން އެންމެ އިސްކަމެއް ދެނީ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތު ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. ވީއިރު، މެއި 10 ގެ ފަހުން ރާއްޖޭގައި ބޭރުގެ އެއްވެސް ސިފައިންނެއް ޤާއިމުވެ ނުތިބޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާކަަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުުމުގައި ނޫސްވެރިން ވަނީ އިންޑިއާއިން ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވަން އަންނަ މަަދަނީން ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހެނީ އިންޑިއާގެ ކޮން އިދާރާއަކަށްތޯއާއި، އަންނަނީ ކިތައް މީހުންތޯ ސުވާލުކޮށްފައެެވެ.  

އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެމީހުން ރިޕޯޓުކުރާނީ ދިވެހި ސިފައިންގެ ކޮމާންޑާ އެއްގޮތަށް ކަމަށާއި މަދަނީންގެ ގޮތުގައި 26 މީހަކު އައިސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކޮމާންޑް އެންޑް ކޮންޓްރޯލް، އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޓްރޯލް އޮންނާނީ އެމްއެންޑީއެފްގައި، އެމްއެންޑީއެފްގެ ކޮމާންޑުގެ ދަށުން ސިވިލިއަނުންވެސް އޮޕަރޭޓް ކުރަމުންދާނީ
ކާނަލް އަހުމަދު މުޖުތަބާ މުޙައްމަދު

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ހަފްތާ 14 ގެ ތެރެއިން އިސްކަންދެނީ މިހާރު ތިބި ސިފައިން ސިވިލިއަނުންނަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އޭގެ މާނައަކީ ސިފައިން ބޭލުންކަން އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.  

އިންޑިޔާގެ ސިފައިން، ރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓުކުރާ ޑޮނިއޯ މަތިންދާ ބޯޓު އަދި ހެލިކޮޕްޓަރު ދުއްވުމަށް، އިންޑިޔާގެ ސިފައިންގެ ބަދަލުގައި އާންމު މީހުން ތިބުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް