ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 08:25
ނޫނޭޒް ލިވަޕޫލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ނޫނޭޒް ލިވަޕޫލް މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އިތުރު ވަގުތުގައި ލަނޑު ޖަހައިގެން މޮޅުވެ، ލިވަޕޫލް އިތުބާރުގައި
 
ލިވަޕޫލް އޮތީ 4 ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއްގައި

މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ލަނޑު ޖަހައިގެން މޮޅުވެ, ލިވަޕޫލުން އިތުބާރު ބޮޑުކޮށްފިއެވެ.

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލުން ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓް ބަލިކުރީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގެ ވެސް 9 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި ލިވަޕޫލް މޮލުކޮށްދިނީ ބަދަލަކަށް ނުކުމެ ޑާވިންގ ނޫނޭޒް ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ. އޭނާ އެނބުރި އައީ އަނިޔާއަކަށް ފަހު ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުރުމަށްފަހު އެވެ. މިމޮޅާއެކު ލިވަޕޫލުން ވަނީ އެއްވަނައިގައި ހަތަރު ޕޮއިންޓްގެ ލީޑެއް ނަގާފައެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ދެވަނައިގައި އޮތް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ވުރެ އިތުރަށް މެޗެއް ކުޅެގެންނެވެ.

މެޗުގައި ލިވަޕޫލުން އިތުރު ވަގުތުގެ 9 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑު ޖެހިއިރު, ބަދަލު ރެފްރީ އިތުރު ވަގުތުގެ ގޮތުގައި ދެއްކީ 8 މިނެޓެވެ. ނޮޓިންގހަމް ފޮރެސްޓް އޮތީ ކިރިޔާ ރެލިގޭޝަނުން ބޭރުގައި 17 ވަނައިގަ އެވެ.

ލީގުގައި ޗެލްސީއަށް ކުރެވުނު ވަރަކީ ބްރެންޓްފޯޑް އަތުން ޕޮއިންޓެއް ހޯދުމެވެ. އެމެޗު ނިމުނީ 2-2 ން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. ޗެލްސީ އޮތީ ތާވަލްގެ 11 ވަނައިގަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް