ކ. މާލެ
|
19 ފެބްރުއަރީ 2024 | ހޯމަ 11:22
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަވާބު
ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވީ ވައުދުތަކަކީ މުޅިންވެސް ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައި ހުރި ކަންކަން
 
ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސްވާން ގާތްވާއިރު ފްލެޓާ ގޯތި ޙަވާލު ކުރާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބޭ
 
ސަރުކާރު ބަދަލުވީއިރު ޖުމްލަ 24,200 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ކުރިއަށްދޭ
 
ފުލުހުންނާ ސިފައިންގެ ފެލެޓުތަކުގެ ކުލި ކުޑަ ކުރެއްވި ވާހަކަ ވިދާޅުވިއިރު، މިއީވެސް ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް

ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ވީ ވައުދުތަކަކީ މުޅިންވެސް ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށްފައި ހުރި ކަންކަންކަމަށް ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަވާބުގައި އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ޖަލްސާއަށް ރިޔާސީ ބަޔާނުގެ ޖަވާބު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވީ އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ) އެވެ.

ބޯހިޔާވަހިކަމަކީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، އެއީ މާލެއަށް އެކަނި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ މުޅި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް މިއަދު ދިމާވެފައިވާ ހައްސާސް މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު ވަނީ ނިމި ދިޔަ ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙްގެ ސަރުކާރުން މިކަންކަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެއްވާފައިވާ މިންވަރަށް އަލިއަޅުވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ސަރުކާރު ބަދަލުވީއިރު ޖުމްލަ 24,200 ހައުސިން ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް އެކި މަރުހަލާތަކުގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށާއި، މީގެ ތެރެއިން 12,222 ޔުނިޓު އެއީ އެޗްޑީސީ އަދި އެފްޑީސީ ގުޅިގެން ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓުތައްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން،ކުރީ ސަރުކާރުން ދޭން ނިންމި ފްލްޓުތަކާއި ބިންތައް ރައްޔިތުންނާ ހަވާލު ކުރައްވާނެކަމަށް ރައީސްގެ ރިޔާސީ ބަޔާނުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ވިދާޅުވިކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، ވެރިކަމަށް 100 ދުވަސްވާން ގާތްވާއިރު އެކަން ކުރާނެ ކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބޭ ކަމަށެވެ.

އަދި މި ސަރުކާރުން މުޅިންވެސް ކަންކަން ކުރައްވާފައިވަނީ ރައްޔިތުން މާޔޫސްވާ ގޮތަށްކަމަށް މެމްބަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަދަ ހައްސާސް މައްސަލައެއް މިހާ ދިގުލައިގެން އެއް އިދާރާ އަނެއް އިދާރާ ބޮލަށް ޖަހައި މިކަން ގަޑުބަޑު ނުކުރައްވާ! އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނަކަށް ލިބޭނެ ލުޔާ އި ހިތްފަސޭކަމަށް ރައީސް ހުރަސް ނޭޅުއްވުމަށް އަޅުގަނޑު އިލްތިމާސްކުރަން.
އަލިފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުޙައްމަދު ރަޝީދު ހުސައިން (ބިގޭ)

އޭގެ އިތުރުން، ގެދޮރުގެ ކަންކަމަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ލުއި އިންޓްރަސްޓް ރޭޓުގައި ގެދޮރު އެޅުމަށާއި މަރާމާތު ކުރުމަށް ލޯނު ހަމަޖައްސަވާނެ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވީއިރު، އެއީ މިހާރުވެސް ހިނގަހިނގާ އޮތް ސަރުކާރުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަމެއް އެނގިވަޑައިނުގަތީތޯވެސް މެމްބަރު ވަނީ ސުވާލު ކުރައްވާފައެވެ.

އެކަން ސާފުކޮށްދެއްވައި މެމްބަރު ވިދާޅުވީ، ރަށްރަށުގައި ނުހެދިފައި ހުރި ގޯތިގެދޮރު ހެދުމަށް ލުއި ލޯނު ސްކީމެއް ގޮތުގައި "ގެދޮރުވެރިޔާ ލޯން" ތަޢާރަފްކޮށް 2021 ވަނަ އަހަރު ލޯނު ދޫކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މެމްބަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ގެދޮރުވެރިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެންވެސް ވިދާޅުވީ ހަމަ ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއްގެ ވާހަކަ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހައުސިން އެޕްލިކޭޝަން ޕްރޮސެސް ފަސޭހަ ކުރުމަށް ޕޯޓަލެއް ތައާރަފްކުރައްވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވިއިރު، ގެދޮރުވެރިޔާ ޕޯޓަލްއަކީ މިހާރުވެސް ބޭނުންކުރަމުންދާ ޕޯޓަލްއެއްކަން މެމްބަރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ހަމައެއާއެކު، ފުލުހުންނާ ސިފައިންގެ ފެލެޓުތަކުގެ ކުލި ކުޑަ ކުރެއްވި ވާހަކަ ވިދާޅުވިއިރު، މިއީވެސް ކުރީ ސަރުކާރުން ކޮށް ނިންމާފައިވާ ކަމެއް ކަން މެމްބަރު ވަނީ ފާހަގަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި