ކ. މާލެ
|
25 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުރާސްފަތި 05:31
ނައިމާ މޫސާ މާރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އޭނާގެ ގެއިން
ނައިމާ މޫސާ މާރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނީ އޭނާގެ ގެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ނަޢީމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ވަގުތުން ބެލޭގޮތް ހަދަނީ
މިމައްސަލައިގެ ދައުވާ 3 މީހެއްގެ މައްޗަށް ވަނީ އުފުލާފައި
ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނުނު ނ.މަނަދޫ އަންނާރުމާގޭ ނަޢީމާ މޫސާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީޢަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުން ވަގުތުން ބެލޭގޮތް ހަދަން ނިންމާފައިވާކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނީ މި ޝަރީޢަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ޢާންމުންގެ މަޞްލަޙަތާއި ޝައުޤުވެރިކަން އޮތް މައްސަލައެއްކަމަށް ފެންނާތީއާއި، މި މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފެންނާނޭގޮތް ހެދުމަށް، އެ އޮފީހުގެ މީޑިއާ ވެބްސައިޓުގެ "ޢާންމު ޝައުޤު"ބައިގައި، މި މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު އާންމު ކުރަމުން އަންނަކަމަށެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ، މި މައްސަލައާއި، (މިބާވަތުގެ ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ މައްސަލަކުގެ އަދާހަމަ މަޢުލޫމާތު ވެބްސައިޓުގައި ޢާންމުކުރަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން) ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އޮފީހަށް ގުޅައިގެން ސާފުކުރަން ނުޖެހޭނޭ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުންކަމަށް ޕީޖީ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ޕީޖީ އޮފީހުން އިތުރަށް ބުނީ "އާންމު ޝައުގު" ބައިން މި މައްސަލައިގެ ހާދިސާއާއި، ދައުވާލިބޭ މީހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި، ކުރާ ދަޢުވާއާއި، މައްސަލަ މިހާރު އޮތް ހިސާބާއި، މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމެއް ކޯޓުގައި ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތު އޮޓޮމެޓިކުން އަދާހަމަކުރަމުންދާނެކަމަށެވެ. އަދި މިބަޔަށް ލިބޭ ޚިޔާލަށް ބެލުމަށްފަހު، އިތުރު މަޢުލޫމާތުތައް ވެސް ހާމަކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށް އެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ނައީމާގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުން ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement

މި މައްސަލައިގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އަހުޒަމް އަބްދުލްޝަކޫރު (23 އަހަރު) އާއި، ވިނަރެސް، ނ. މަނަދޫ، ހަސަން ފަވާޒު (21 އަހަރު) އަދި ނ. މަނަދޫ، އަބްދުލްވާހިދު ރިފާސް (21 އަހަރު) އެވެ.

އެ މީހުންގެ މައްޗަށް އުފުލަނީ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއާއި، އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމު ކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާގެ އިތުރުން މައްޔިތާގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

ނައީމާގެ ޚަބަރެއް ނުވާތާ ދެ ދުވަސް ވެގެން ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ފުލުހުން އޭނާ ދިރިއުޅޭ ގެއަށް ގޮސް، އެ ގެއަށް ވަނީ، އޭނާ ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގެ ދޮރު ވައްޓާލައިގެން ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް