ކ. މާލެ
|
10 ޖެނުއަރީ 2024 | ބުދަ 13:16
ސަސްޕެންޑު ކުރި ތިން ނައިބު ވަޒީރުން
ސަސްޕެންޑު ކުރި ތިން ނައިބު ވަޒީރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ނައިބް ވަޒީރުން ސަސްޕެންޝަން
ސަސްޕެންޝަންގައި ތިއްބެވި ނަމަވެސް، ނައިބު ވަޒީރުންގެ މުސާރަ ހިނގާނެ: ސަރުކާރު
 
ސަސްޕެންޑު ކުރީ މަރިޔަމް ޝިއުނާ، މަލްޝާ ޝަރީފް އަދި މަހުޒޫމް މާޖިދު
 
ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތުގައިވެސް މުސާރަ ހިނގާނެކަމަށް ޚަލީލް ވިދާޅުވި

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު، ނަރެންދުރަ މޯދީއަށް ފާޑުވިދާޅުވި ސަރުކާރުގެ ތިން ނައިބު ވަޒީރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ މުސާރަ ހިނގާގޮތަށް ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް ޚަލީލު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ނައިބް ވަޒީރުން ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ އެ މައްސަލަ ބެލުމަށް ކަމަށާއި، ސަސްޕެންޑް ކޮށްފައިވަނީ މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ސަސްޕެންޝަންގެ މުއްދަތުގައިވެސް މުސާރަ ހިނގާނެކަމަށް ޚަލީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ތިން ނައިބު ވަޒީރަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވަނީ އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރަށް ސިދާ އަމާޒުކޮށް، އިސްރާއީލުގެ ޕަޕެޓު، ޖޯކު އަދި އިންޑިޔާ އަކީ ހަޑި ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރައްވާ ގޯސް ވާހަކަތަކެއް ދެއްކެވުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

އެގޮތުން ސަސްޕެންޑު ކުރި ނައިބު ވަޒީރުންނަކީ މަރިޔަމް ޝިއުނާ، މަލްޝާ ޝަރީފް އަދި މަހުޒޫމް މާޖިދު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ހުރިހާ ރައްޔިތުން ވެސް ނުކުމެ އަވަހަށް ވޯޓުލުމަށް ރައީސް އިލްތިމާސްކުރައްވައިފި
އައިކޮމްގެ ބޭނުމެއް ނެތް، މައުލޫމާތު ނުދީ ހިފަހައްޓައި ޤާނޫނު މުގުރަނީ ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތިން
އެހާ އިޚުލާސްތެރިނަމަ "އުޑުގައި ނުޖެހި ބިމުގައި ނުޖެހި" މައްސަލަ ބަލަން ގޮވާލައްވާނެ
ޔާމީންގެ ރައްދު މުއިއްޒަށް: ރައީސެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ޝަރީއަތް އަވަސްކުރުމަށް އެދުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއްނޫން، އެކަންވެސް ކޮށްނުލެއްވި
އަޅުގަނޑުގެ އަތުގައި ހިފަން ރައީސް މުއިއްޒު ދެކޮޅު ހެއްދެވި ސަބަބު އެނގިވަޑައިގަންނަވާނީ ރައީސް މުއިއްޒަށް: ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި އިންޑިއާ ސިފައިން ތިބޭތީ ނުނިދޭ، އިންޑިއާ އައުޓް ކެންޕޭނަށް ނުކުންނާނަން: ރައީސް ޔާމީން
އިންތިޚާބާއި ދިމާކޮށް ކައުންސިލްތަކަށް ފަޅުރަށްްތައް ބައްސަވަނީ ގޮތް ހުސްވެގެންތޯ؟
މުއިއްޒަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ރައްޔިތުންނަށް ހަގީގަތް ހާމަކޮށްދޭން އެމްޑީޕީން އިދާރާތަކަށް ގޮވާލައިފި