އަންގާރަ 29 ސެޕްޓެންބަރ 2020
09 އަތަ
1442 ސަފަރު 11
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:08
އިރުއޮއްސޭ 18:01
އިޝާ 19:12
އުތުރު ކޮރެއާގެ މައްސަލަ

އުތުރު ކޮރެއާއިން އިންޓަކޮންޓިނެޓަލް މިސައިލެއް ޓެެސްޓް ކޮށްފި

  • މި ސައިލް ފޯރާފައިވަނީ 3،000 ކިލޯމީޓަރަށް
  • މިސައިލް ވެއްޓިފައިވަނީ ޖަޕާން ކަނޑަށް
  • މިއީ 2017 ވަނަ އަަހަރު ފެށުނު ފަހުން އުތުރުކޮރެއާއިން ކުރި 14 ވަނަ މިސައިލް ޓެސްޓް

ކ. މާލެ | 29 ޖުލައި 2017 | ހޮނިހިރު 06:29 | 1,731

އުތުރު ކޮރެއާއިން މިސައިލެއް ޓެސްޓް ކުރަނީ، - ރޮއިޓަރސް

އެއްބަރުން އަނެއް ބައްރަށް ދަތުރުކުރުމުގެ ގާބިލްކަން  ހުރި ބެލިސްޓިކް މިސައިލެއް އަނެއްކާވެސް އުތުރު ކޮރެއާއިން  ޓެސްޓްކޮށްފި ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާއާއި ޕެންޓަގަންއިން ބުނެފިއެވެ.

ޖަޕާނުގެ ގައުމީ ޓީވީ އެންއެޗްކޭއިން ބުނީ މި މިސައިލް ފޯރާފައިވަނީ 3،000 ކިލޯމީޓަރަށް ކަމަށާއި، މިސައިލް ވެއްޓިފައިވަނީ ޖަޕާން ކަނޑަށްކަމަށެވެ.

މި ޓެސްޓްކޮށްފައި މިވަނީ އުތުރު ކޮރެއާއިން އިންޓަރ ކޮންޓިނެންޓަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލް ޓެސްޓެއް ކުރިތާ ތިންހަފްތާ ތެރޭގައެެވެ. އަލަށް ކުރި ޓެސްޓްގައި މިސައިލް، ޖުލައި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޓެސްޓްކުރި މިސައިލަށްވުރެ ދުރަށް އަދި ގިނައިރު ދަތުރުކޮށްފައިވެ އެވެ. އެ ފަހަރުގެ ޓެސްޓްވެސް އެތައް ގައުމަކުންވަނީ ކުށްވެރިކޮށްފައެވެ.

ޖަޕާނުގެ ޗީފް ކެބިނެޓް ސެކްރެޓަރީ ޔޮޝީޑީ ސޫގާ ވިދާޅުވީ 45 މިނެޓް ވަންދެން މިސައިލް ދަތުރުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. މިއީ ޖުލައި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޓެސްޓް ކުރި އިންޓަ ކޮންޓިނެންޓަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލަށްވުރެ ހަ މިނެޓް އިތުރު ވަގުތެކެވެ.

މިއީ 2017 ވަނަ އަަހަރު ފެށުނު ފަހުން އުތުރުކޮރެއާއިން ކުރި 14 ވަނަ މިސައިލް ޓެސްޓެވެ. މިސައިލް ވެއްޓިފައިވަނީ ޖަޕާނުގެ ޚާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަަހައްދުގެ ތެރެއަށެވެ. ނަމަވެސް ޓެރިޓަރީގައި ހިމެނޭ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދަކަށް ނޫނެވެ.

އެންއެޗްކޭ އިން  ބުނެފައިވަނީ 3،000 ކިލޯމީޓަރުގެ އުސްމިނަށް  މިފަހަރުގެ މިސައިލް ދަތުރުކޮށްފައިވާއިރު މިއީ މި މަހުގެ ކުރީކޮޅު ޓެސްޓް ކުރި މިސައިލަށްވުރެ 200 ކިލޯ މީޓަރު އުސްމިނެއްކަމަށެވެ.

މިޑްލްބަރީ އިސްޓިޓިއުޓް އޮފް އިންޓަނޭޝަނަލް  ސްޓަޑީސްގެ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރާއި ނިއުކްލިއަރ ޓެކްނޮލޮޖީ ފެތުރުން މަނާކުރާ މުއާހަދާ، ނޮން ޕްރޮލިިފަރޭޝަން ޓްރިޓީއާ ބެހޭ ތަޖުރިބާކާރު ޖެފްރީ ލުވިސް ވިދާޅުވީ އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނުނު ނިޝާން ތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފަހުން ޓެސްޓް ކުރި މިސައިލް 10،000 ކިލޯ މީޓަރަށް ދަތުުރު ކުރާނެ ގާބިލްކަން ހުރި ކަމަށާއި އެއީ އެމެރިކާގެ ހުޅަނގުގެ އައްސޭރިފަށާ ހަމައަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ މިންވަރެއް ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއިިން ޓެސްޓްކުރާ އިންޓަ ކޮންޓިނެންޓަލް ބެލިސްޓިކް މިސައިލްތަކުގެ ރާސްތާއާ މެދު ވަނީ ޚިލާފް އުފެދިފައެވެ.

ދެކުނު ކޮރެއާގެ ނޫސް އިދާރާ  ޔޮނެޕް ނޫސް އޭޖެންސީން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިސައިލް ލޯންޗް ކޮށްފައިވަނީ އުތުރު ކޮރެއާގެ ޖަންގަން ޕްރޮވިންސުން އެ ގަައުމުގެ ގަޑިން 23:41  ގައެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއިން ރޭގަނޑު މިސައިލް ލޯންޗް ކުުރުމަކީ މަދުން ނޫނީ ނުފެންނަ ކަމެކެވެ.

ދެކުނު ކޮރެެއާގެ ރައީސް މޫން ޖައި އިން ވަނީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައްދަލުވުމެއް މެންދަމު ބޭއްވުމަށް ނިންމަވާފަކަމަށް ޔޮނެޕް ނިއުސް އޭޖެންސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.