ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2023 | ހޯމަ 06:00
އެމްއެންޑީއެފުން ފަޔަރ އެވެއާނެސް ސެޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ
އެމްއެންޑީއެފުން ފަޔަރ އެވެއާނެސް ސެޝަނެއް ކުރިއަށްގެންދަނީ
އެމްއެންޑީއެފް
އެމްއެންޑީއެފް
ހިޔާ ޓަވަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި
 
މި ޕްރޮގްރާމުގައި 86 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވޭ
 
ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްދާނީ މި މަހުގެ 3-6 އަށް
 
މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެނީ އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ފަޔަރ ފައިޓަރުން

އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑުން، ހިޔާ ޓަވަރުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓާ އާބަންކޯ މުވައްޒަފުންނަށް ފަޔަރ އެވެއާނަސް ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހު ފެށި މި ޕްރޮގްތާމުގައި ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީންގެ ގޮތުގައި އާބަންކޯގައި މަސައްކަތްކުރާ 86 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވާ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމުގައި އަލިފާނުގެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަކުގައި ސަލާމަތީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

މި މަހުގެ 6 އާ ހަމައަށް އާބަންކޯ ހެޑްއޮފީހާއި ފަރުކޮޅުފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދޭ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި، އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ދިމާވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭނެ ގޮތްތަކާއި، އެފަދަ ހާދިސާތަކުގައި އަޅަންޖެހޭ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެ ގޮތާއި، އަލިފާން ރޯވަން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ހިމެނޭ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ. އަދި، އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ބައެއް އާލާތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދީ، އެ ތަކެތި އަމަލީގޮތުން ބޭނުންކުރާނޭ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދޭނެއެވެ.

Advertisement

މީގެއިތުރުން ހިޔާ ޓަވަރުތަކުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އަލިފާން ނިއްވާ ނިޒާމްތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ހިޔާ ޓަވަރުގައި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެއް ހިނގައިގެން ޓަވަރުން މީހުން ހުސްކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރާނޭގޮތްތައް ކިޔައިދޭނެ ކަމަށް ވެސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުންޏެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމްގައި ކިޔަވައިދެނީ އެމްއެންޑީއެފް މާލެ އޭރިއާ ކޮމާންޑްގެ ފަޔަރ ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ފަޔަރ ފައިޓަރުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް